Uchwała nr 72/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 72/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 31 marca 2015 r.
w przedmiocie uchylenia uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku
Działając na postawie art. 60 w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchyla w całości uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku ujętą w pkt. 4 poz. 11 protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 roku ? z powodu jej sprzeczności z prawem.
Uzasadnienie
Uchwałą z dnia 19 listopada 2014 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ustaliła zryczałtowaną wysokość opłat za rozpoznanie wniosku o wpis na listę: adwokatów, prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej, prawników zagranicznych spoza obszaru Unii Europejskiej, jak również za wpis na listę aplikantów adwokackich.
Rozstrzygnięcie takie jest sprzeczne z prawem z uwagi na obrazę art. 262 i art. 264 kpa. Z przywołanych przepisów wynika, że koszty postępowania administracyjnego mają charakter zindywidualizowany, powinny odpowiadać wydatkom wywołanym postępowaniem w danej sprawie, a ich wysokość w każdym przypadku ustala organ jednocześnie z wydaniem merytorycznego orzeczenia.
Ze względu na brak wyraźnej delegacji ustawowej upoważniającej organy izb adwokackich bądź Naczelną Radę Adwokacką do ustalania zryczałtowanych opłat z tytułu kosztów rozpoznawania spraw administracyjnych, a taki charakter ma rozpoznanie sprawy o wpis na listy adwokatów, prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej oraz spoza obszaru Unii Europejskiej jak również za wpis na listę aplikantów adwokackich, nie jest więc prawnie dopuszczalne ustalenie z góry kosztów postępowania w wysokości ryczałtowej, bez odniesienia ich do konkretnego postępowania w sprawie osobowej.
Z tych przyczyn należało uznać, iż uchwała pozostaje w sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami art. 262 i art. 264 kpa i jako taką należało ją w całości uchylić. Kompetencja Prezydium NRA do uchylenia uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wynika z powołanych przepisów art. 60 w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy prawo o adwokaturze.
Wiceprezes

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.