Uchwała nr 74/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 74/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.), Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 marca 2015 roku nr 32/2015 postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
- art. 6 ust 1 i art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2002 r Nr 123, poz. 1059 ze zm) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1247, dalej: ustawa nowelizacyjna) ? z art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja R.P.);
- art. 8 ust 6 u.r.p. w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną ? z art. 32 ust.1 Konstytucji R.P.
- art. 6 ust.1 i art. 8 ust.6 u.r.p. oraz art. 82 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1998, nr. 9 poz. 1 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną ? z art. 42 ust.2 Konstytucji R.P.
2. Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami Państwa adw. prof. dr hab. Piotrowi Kruszyńskiemu, adw. dr Michałowi Synoradzkiemu i adw. Romanowi Kuszowi.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 21 kwietnia 2015 roku.
2
PODSTAWA PRAWNA
Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęła uchwałą nr 32/2015 z dnia 28 marca 2015 r. Naczelna Rada Adwokacka, która zobowiązała Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do wykonania tej uchwały.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury, a w myśl art. 59 ust. 3, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w niniejszym posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, co potwierdza

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.