Prawo o adwokaturze

Wróć do listy dokumentów


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Prawo o adwokaturze
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r.
poz. 635), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 993),
2) ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1778)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 marca 2015 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 10 ust. 1?3 i 7 i art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 993), które stanowią:
Art. 10. ?1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy ustaw zmienianych w art. 1?9, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, są względniejsze dla obwinionego.
2. Do terminów usunięcia wzmianki, adnotacji i odpisu o ukaraniu dyscyplinarnym oraz do terminów zatarcia
kary dyscyplinarnej i zatarcia wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy
dotychczasowe, chyba że przepisy ustaw zmienianych w art. 1?9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są
względniejsze dla ukaranego.
3. Do postępowań o ponowny wpis na listę adwokatów, radców prawnych, członków izby architektów, inżynierów
budownictwa oraz rzeczników patentowych, a także do postępowań o ponowne powołanie na notariusza oraz na
stanowisko komornika wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.?
?7. Osoby, którym do upływu terminu, o którym mowa w art. 69b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, w art. 241 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w art. 14a
ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 13a i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pozostało mniej niż 12 miesięcy w dniu wejścia w życie
ustawy, są uprawnione do złożenia wniosku, o którym mowa w tych przepisach, do dnia 31 grudnia 2015 r.?
?Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.?;

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.