Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich - tekst jednolity

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Na podstawie uchwały nr 109/2013 oraz uchwały nr 110/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 roku ogłasza się jednolity tekst
Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich
? na podstawie uchwały nr 56/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 98/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 marca 2013 roku oraz uchwałą nr 110/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2013 roku


Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich

Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich jako jednego z istotnych elementów szkolenia.

§1

Przez użyte w Regulaminie terminy i pojęcia rozumie się:
a) NRA ? Naczelna Rada Adwokacka,
b) ORA ? okręgowa rada adwokacka,
c) OBA ? Ośrodek Badawczy Adwokatury,
d) Komisja ? Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich,
e) konkurs ? konkurs izbowy, środowiskowy, finałowy,
f) konkurs izbowy ? konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy,
g) konkurs środowiskowy ? konkurs krasomówczy organizowany corocznie celem wyłonienia reprezentantów na konkurs finałowy,
h) konkurs finałowy ? konkurs krasomówczy organizowany corocznie, w którym udział biorą aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych,
i) jury ? jury konkursu izbowego, środowiskowego, finałowego.

§2

Każdy aplikant adwokacki powinien brać udział w konkursie izbowym, a- w większych izbach- w grupowych eliminacjach konkursowych, przynajmniej raz w okresie odbywania aplikacji adwokackiej.

§3

1. Konkursy izbowe powinny być organizowane corocznie w terminie od 15 stycznia do
30 marca we wszystkich izbach. Dopuszcza się możliwość organizowania przez większe izby grupowych eliminacji konkursowych, które wyłonią uczestników konkursu izbowego.
2. Dopuszcza się możliwość organizowania przez mniej liczne izby wspólnego konkursu izbowego celem wyłonienia reprezentantów na konkurs środowiskowy.
3. W izbie adwokackiej w Warszawie aplikantów dzieli się na grupy w ramach konkursu izbowego, z których wyłania się zwycięzców do warszawskiego konkursu środowiskowego.
4. Zwycięzcy konkursów izbowych, po trzech z każdej izby, biorą udział w konkursach środowiskowych, które przeprowadzane są w ośmiu grupach terenowych, o których mowa w § 4, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
5. Konkurs finałowy odbywa się corocznie i biorą w nim udział aplikanci, którzy zajęli I i II miejsca w konkursach środowiskowych.

§4

Tworzy się następujące grupy terenowego dla środowiskowych konkursów krasomówczych:
a) w Gdańsku dla aplikantów adwokackich:
- Gdańskiej Izby Adwokackiej,
- Koszalińskiej Izby Adwokackiej,
- Olsztyńskiej Izby Adwokackiej,
- Toruńskiej Izby Adwokackiej,
b) w Katowicach dla aplikantów adwokackich izb:
- Bielsko-Bialskiej Izby Adwokackiej,
- Częstochowskiej Izby Adwokackiej,
- Katowickiej Izby Adwokackiej,
c) w Krakowie dla aplikantów adwokackich izb:
- Kieleckiej Izby Adwokackiej,
- Krakowskiej Izby Adwokackiej,
- Rzeszowskiej Izby Adwokackiej,
d) w Lublinie dla aplikantów adwokackich izb:
- Białostockiej Izby Adwokackiej,
- Lubelskiej Izby Adwokackiej,
- Siedleckiej Izby Adwokackiej,
e) w Łodzi dla aplikantów adwokackich izb:
- Łódzkiej Izby Adwokackiej,
- Płockiej Izby Adwokackiej,
- Radomskiej Izby Adwokackiej,
f) w Poznaniu dla aplikantów adwokackich izb:
- Bydgoskiej Izby Adwokackiej,
- Poznańskiej Izby Adwokackiej,
- Szczecińskiej Izby Adwokackiej,
g) w Warszawie dla aplikantów adwokackich izby:
- Warszawskiej Izby Adwokackiej,
h) we Wrocławiu dla aplikantów adwokackich izb:
- Opolskiej Izby Adwokackiej,
- Wałbrzyskiej Izby Adwokackiej,
- Wrocławskiej Izby Adwokackiej,
- Zielonogórskiej Izby Adwokackiej.

§5

1. Organizatorem konkursów izbowych oraz konkursów środowiskowych są ORA. Osobami odpowiedzialnymi są kierownicy szkoleń aplikantów adwokackich lub osoby wskazane przez dziekana ORA.
2. Organizatorami konkursu finałowego są: OBA, Komisja i wskazana przez nią ORA.

§6

1. ORA w przypadku konkursu izbowego powołuje jury w składzie:
a) Przewodniczący ? dziekan lub adwokat delegowany przez ORA organizującą konkurs,
b) Członkowie ? adwokaci izby organizującej konkurs izbowy,
2. ORA, w której izbie adwokackiej odbywa się konkurs środowiskowy powołuje jury
w składzie:
a) Przewodniczący ? dziekan lub adwokat delegowany przez ORA organizującą konkurs,
b) Członkowie ? adwokaci delegowani po jednym przez ORA z izb objętych grupą wskazaną w § 3.
3. Organizator konkursu finałowego wyłania jury w składzie:
a) Przewodniczący ? Dyrektor OBA lub osoba przez niego wyznaczona spośród kierownictwa OBA bądź Rady Naukowej OBA,
b) Członkowie ? przewodniczący lub vice- przewodniczący Komisji, przedstawiciele OBA oraz wybrani delegaci ORA.
4. Organizator konkursu może powołać do pracy w jury nauczyciela językoznawstwa
i poprawnej polszczyzny lub techniki i wyrazistości mowy lub inną osobę, której umiejętności pozwalają na ocenę uczestników konkursu.
5. W pracach jury konkursu izbowego i środowiskowego może wziąć udział przedstawiciel Komisji w charakterze obserwatora.

§7

1. Organizator konkursu przygotowuje kazusy do przemówień ? nie mniej niż cztery z prawa karnego i nie mniej niż dwa z prawa cywilnego ? i przesyła je zainteresowanym w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem konkursu.
2. Przewodniczący jury przy udziale dwóch członków jury przeprowadza losowanie kazusu
i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników nie później niż na tydzień przed terminem konkursu. W przypadku konkursu środowiskowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do właściwej ORA. W przypadku konkursu finałowego wyniki losowania przekazuje się tego samego dnia do sekretariatu OBA.
3. Organizator konkursu środowiskowego i izbowego zobowiązany jest zawiadomić Komisję o terminie i miejscu konkursu, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Komisji w obradach jury w charakterze obserwatora.

§8

1. Konkurs krasomówczy odbywa się publicznie w salach o odpowiedniej akustyce.
2. Przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

§9

1. Jury dokonuje oceny wystąpień, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy
i wywołane nim wrażenie.
2. W konkursach krasomówczych wyłania się aplikantów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca- z tym, że nie mogą być przyznane miejsca równorzędne dwóm lub więcej uczestnikom konkursu.
3. Jury podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§10

1. Przewodniczący jury konkursu izbowego niezwłocznie powiadamia organizatora konkursu środowiskowego o wynikach konkursu zgłaszając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół
z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu środowiskowego.
2. Przewodniczący jury konkursu środowiskowego niezwłocznie powiadamia Komisję
o wynikach konkursu środowiskowego zgłaszając osoby, które zajęły I i II miejsca jednocześnie podając imię i nazwisko, rok szkolenia i izbę, którą aplikant adwokacki ma reprezentować, jak też przesyła protokół z przebiegu konkursu przynajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem konkursu finałowego.

§11

1. Organizator konkursu izbowego i środowiskowego zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca w konkursie.
2. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla laureatów konkursu finałowego fundują: OBA, NRA oraz ORA współorganizująca konkurs finałowy.

§12

1. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursie izbowym i środowiskowym (przejazd, zakwaterowanie, diety) będą pokryte ze środków izb adwokackich, z których pochodzą uczestnicy konkursu.
2. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursie finałowym (przejazd, zakwaterowanie, diety) ponosi NRA.
3. Koszty uczestnictwa przedstawicieli izb, których aplikanci biorą udział w konkursie izbowym, środowiskowym i finałowym, ponoszą izby adwokackie, z których wywodzą się przedstawiciele.

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.