Uchwała nr 99/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 99/2015
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 października 2015 r.


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia adwokata Jacka Kondrackiego z tajemnicy adwokackiej w sprawie tzw. afery taśmowej.
Tajemnica adwokacka i ściśle z nią związana tajemnica obrończa stanowią istotę wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego. Tajemnica adwokacka posiada charakter gwarancyjny dla dobra interesu publicznego i jest ściśle związana
z konstytucyjnie chronionym prawem do obrony.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, iż art. 6 ust. 2 Prawa
o adwokaturze przewiduje zakaz zwalniania adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których adwokat dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Przepis ten jest normą obowiązującą organy wymiaru sprawiedliwości także w procesie karnym.
Zachodząca kolizja między treścią art. 180 k.p.k. a treścią art. 6 ust. 2 Prawa
o adwokaturze daje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej asumpt do rozważenia możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 180 k.p.k
z Konstytucją RP oraz treścią art. 6 prawa o adwokaturze w zakresie, w jakim przepis art. 180 k.p.k. dopuszcza możliwość zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej.
Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej deklaruje gotowość udzielenia wsparcia zarówno adwokatowi Jackowi Kondrackiemu, jak i każdemu innemu adwokatowi, który znajdzie się w podobnej sytuacji.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.