Uchwała nr 40/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówNACZELNA RADA ADWOKACKA
ul.
Ś
wi
ę
tojerska 16, 00
-
202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22
505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e
-
mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 40/2009
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 lipca 2009 r.
Działając w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 30/2008r z dnia 22 listopada
2008 r., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala Instrukcję rozliczania kosztów
postępowań dyscyplinarnych w tym określenia ryczałtów należnych rzecznikom dyscyplinarnym
oraz sędziom dyscyplinarnym następującej treści:
INSTRUKCJA
rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych
uchwalona przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w
dniu 14 lipca 2009r.
§ 1
Opłata zryczałtowana stanowiąca koszt postępowania dyscyplinarnego obejmuje koszty obsługi
biurowej postępowań dyscyplinarnych oraz ryczałty należne rzecznikom dyscyplinarnym
i
sędziom dyscyplinarnym za prowadzenie spraw dyscypl
inarnych.
§ 2
1.
Kwotę
ryczałtu ustala dziekan ORA na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub prezesa Sądu
Dyscyplinarnego oraz Prezes NRA na wniosek rzecznika dyscyplinarnego NRA lub prezes
a
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, po zakończeniu dochodzenia i skier
owaniu do sądu wniosku o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz po prawomocnym zakończeniu postępowania
dyscyplinarnego.
2.
Wysokość ryczałtu zależna jest od ilości czynności przeprowadzonych w sprawie, koniecznego
nakładu pracy oraz zawiłości sprawy.
3. Ryczałt należny jest za następujące czynności i wynosi:
a/ za wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego
umorzenie przez rzecznika dyscyplinarnego, od 200 zł. do 1000 zł.
b/ za przeprowadzenie dochodzenia i skierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego, do 300 zł. do 1500 zł.
c/ za sporządzenie zażalenia lub apelacji od 200 zł. do 500 zł.
d/ za sporządzenie kasacji i udział w postępowaniu przed Sądem
Najwyższym od 500 zł. do 1000

e/ za udział w rozprawie dyscyplinarnej w sądzie I instancji rzecznika dyscyplinarnego oraz
sędziego, od 100 zł. do 300 zł.
f/ za udział w sesji w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym rzecznika dyscyplinarnego oraz sędziego
od 2
00 zł do 500 zł.
§ 3
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul.
Ś
wi
ę
tojerska 16, 00
-
202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22
505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e
-
mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
Ściągnięcie zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego należy do właściwej ORA,
która rozlicza je z NRA za postępowanie przed WSD.
§ 4
W przypadku trudnej sytuacji finansowej Izby, dziekan ORA może odmówić wypłaty należnego
ry
czałtu lub obniżyć go zależnie od wielkości ściągniętych kosztów.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko
)
adw.
Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.