Regulamin Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury - tekst jednolity

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ?Regulaminu Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury?.
Na podstawie punktu XIII uchwały nr 19/2011 NRA z dnia 26 marca 2011 r.
ogłasza się jednolity tekst ?Regulaminu Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury? uchwała nr 45/2009 NRA z dnia 4 kwietnia 2009 r. (uchwała
nr 19/2011 NRA z dnia 26 marca 2011 r.)

?Regulamin Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury?


§1

1. Na podstawie art. 58 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz ustawy z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości i obowiązującej polityki rachunkowości NRA ? tworzy się Fundusz Specjalny pod nazwą Fundusz Inwestycyjno-Remontowy Adwokatury.
2. Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje się do zarządzania oraz administrowania środkami zgromadzonymi w Funduszu Inwestycyjno-Remontowym Adwokatury zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zgodnie
z §5 Regulaminu. Środki zgromadzone w Funduszu Inwestycyjno-Remontowym Adwokatury pozostają współwłasnością wszystkich izb adwokackich do momentu udostępnienia tych środków zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2

Regulamin Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury zwany dalej ?Regulaminem?, ustala zasady gospodarowania Funduszem Inwestycyjno-Remontowym Adwokatury, zwanym dalej ?Funduszem?, przyznawania pomocy zwrotnej i bezzwrotnej oraz sposobu rozliczania przez izby adwokackie składek na rzecz Funduszu oraz otrzymanych z tego Funduszu środków.

§3

1. Celem Funduszu jest gromadzenie i wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na potrzeby inwestycyjne i remontowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Adwokatury.
2. Cele Funduszu realizowane są poprzez udostępnianie izbom adwokackim środków finansowych, przeznaczonych na nabywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na remonty nieruchomości należących do izb adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dokonywanie zakupów środków trwałych i wyposażenia izb adwokackich w formie pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej.

§4

1. Wysokość składek izb adwokackich na rzecz Funduszu oraz metodologię ich naliczania określa coroczna uchwała NRA.
2. Składki na Fundusz wnoszone są w postaci comiesięcznych wpłat na wydzielone konto bankowe Funduszu. Środki zgromadzone na koncie mogą być rozdysponowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym powiększa środki zgromadzone w ramach Funduszu.
3. Naczelna Rada Adwokacka corocznie podejmuje uchwałę w sprawie oprocentowania pomocy zwrotnej udzielanej izbom adwokackim w danym roku obrotowym.
§5

1. Funduszem zarządza Prezydium NRA przy współudziale Komisji Inwestycyjno-Finansowej NRA, zwanej dalej ?Komisją?.
2. Bieżący nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Skarbnik NRA.

§6

1. Pomoc zwrotna i bezzwrotna przyznawana jest na podstawie wniosków składanych do Komisji.
2. Wniosek o przyznanie środków finansowych (pomocy zwrotnej i bezzwrotnej) powinien wskazywać cel, na jaki dofinansowanie ma być przeznaczone, zawierać kosztorys oraz ewentualnie umowy i inne dokumenty źródłowe dotyczące przedmiotu dofinansowania oraz określać zakres i termin wydatkowanych środków własnych, źródła dalszego finansowania oraz proponowaną formę udostępniania środków finansowych.
3. Wniosek o udzielenie pomocy zwrotnej powinien ponadto wskazywać okres spłaty oraz zobowiązanie do poniesienia wszelkich kosztów i obciążeń publiczno-prawnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem z Funduszu i otrzymaniem przez Wnioskującego ? pomocy zwrotnej.
4. Wniosek o udzielenie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej powinien zawierać także oświadczenie o przejęciu wszelkich obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków na wskazany we wniosku cel.

§7

1. Wstępnej analizy wniosków dokonuje Komisja, która sporządza opinie o ich zasadności, proponowanej kwocie pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej, formie i okresie wypłaty oraz sposobu rozliczania się przez izbę adwokacką z otrzymanych środków.
2. Sporządzając opinię o wysokości dofinansowania (pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej), Komisja bierze pod uwagę wysokość środków na rachunku Funduszu, wysokość preliminowanych zasileń Funduszu w danym roku budżetowym oraz zakres
dotychczas uzyskanych przez Wnioskodawcę środków z Funduszu, rozpoznanie potrzeb inwestycyjno-remontowych izby adwokackiej.
3. Komisja określa w opinii okres spłaty, ilość i wysokość rat, a także ewentualną wysokość opłat manipulacyjnych.
4. Kontrolę nad wydatkowaniem przez izby adwokackie przyznanych środków sprawuje Komisja, jej Przewodniczący i Skarbnik NRA, którzy są uprawnieni do żądania udzielenia informacji o sposobie wydatkowania przekazanych środków, przedstawienia stosownych dokumentów źródłowych, a także do wnioskowania
o zlecenie wizytacji w tym zakresie.
5. Komisja kieruje wniosek izby adwokackiej wraz z opinią do Prezydium NRA.

§8

1. Dofinansowanie na rzecz danej izby adwokackiej nie może być udzielone częściej niż jeden raz w roku. Ograniczenie to nie dotyczy pomocy zwrotnej udzielanej ze środków Funduszu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
2. O pomoc zwrotną lub bezzwrotną może ubiegać się tylko ta izba adwokacka, która nie zalega z jakimikolwiek płatnościami do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz na rzecz Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury.


§9

1. Prezydium NRA podejmuje uchwały o przyznaniu pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej ze środków Funduszu na cele inwestycyjne lub remontowe, na wniosek Skarbnika NRA, w oparciu o opinię Komisji Inwestycyjno-Finansowej NRA.
2. Uchwała Prezydium NRA w przedmiocie przyznania pomocy zwrotnej stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzieleniu pomocy zwrotnej.
3. Umowę o udzieleniu pomocy zwrotnej zawiera upoważniony przez Naczelną Radę Adwokacką, jako podmiotu zarządzającego oraz administrującego Funduszem, pełnomocnik zgodnie z zasadami reprezentacji.

§10

1. W przypadku niewykorzystania w całości lub części pomocy bezzwrotnej na cele określone w uchwale Prezydium NRA w terminie w niej wskazanym, izba adwokacka zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki w ciągu 7 dni po upływie tego terminu, pod rygorem obowiązku zapłaty odsetek ustawowych liczonych od dnia otrzymania pomocy bezzwrotnej do dnia zwrotu.
2. Niewykorzystanie w całości lub części pomocy zwrotnej na cele określone w uchwale Prezydium NRA w okresie wskazanym w umowie stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o udzieleniu pomocy zwrotnej oraz zażądania zwrotu pomocy zwrotnej z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia otrzymania pomocy zwrotnej za cały okres, na jaki jej udzielono ? w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
3. W wypadku opóźnienia w spłacie pomocy zwrotnej wykorzystanej zgodnie z jej celem lub opóźnieniem w spłacie poszczególnych jej rat, beneficjent zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe od dnia opóźnienia do dnia zapłaty, bez osobnego wezwania.
4. W uzasadnionych wypadkach odsetki za opóźnienie mogą być umorzone na wniosek beneficjenta.
5. Odsetki ustawowe, o których mowa w ust. 1-3, powiększają środki zgromadzone
w ramach Funduszu.

§11

1. Uchyla się Uchwałę Nr 26/03 NRA z dnia 30 marca 2003 r. ?Regulamin
Inwestycyjno-Remontowej NRA?.
2. Środki zgromadzone na dotychczasowym Funduszu Inwestycyjno-Remontowym NRA zasilają Fundusz Inwestycyjno-Remontowy Adwokatury, na który przechodzą wszelkie należności, zobowiązania oraz inne prawa i obowiązki.
3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.