Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 49/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.
?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
nr 70/2012 z dnia 17 marca 2012 r. - tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium NRA z dnia 29 października 2013 r.


Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. m ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 615 ze zmianami) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:


1. W uchwale ?O doskonaleniu zawodowym adwokatów? wprowadza się następującą zmianę:

w § 4, dodaje się pkt. ?d? w brzmieniu:

?(d). poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatury oraz zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd zawodowy adwokatury?.

2. Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu ?O doskonaleniu zawodowym adwokatów?, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że ocena wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za rok 2015 następuje przy uwzględnieniu zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.