Uchwała nr 51/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 51/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 listopada 2015 r.1. W Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej, przyjętym uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. treść § 24 otrzymuje brzmienie:
?§24
1. Na pisemny wniosek aplikanta okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę
w przedmiocie przeniesienia aplikanta do innej izby adwokackiej, biorąc pod uwagę pisemną opinię patrona i kierownika szkolenia. Wyrażenie zgody na przeniesienie do innej izby adwokackiej uzależnione jest w szczególności od zaliczenia przez aplikanta sprawdzianów oraz kolokwiów objętych planem szkolenia danej izby adwokackiej lub uzyskania przez aplikanta zgody na powtarzanie roku.
2. Przeniesienie w trakcie trwania roku szkoleniowego może nastąpić wyłącznie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. W związku z przeniesieniem aplikanta pomiędzy okręgowymi radami adwokackimi następuje rozliczenie z tytułu pobranej opłaty za aplikację odpowiednio do okresu pozostawania na liście aplikantów adwokackich w każdej z izb w danym roku szkoleniowym?.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.