Uchwała nr 52/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 52/2015
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 13 listopada 2015 r.Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 58 pkt. 1a ustawy ? Prawo o adwokaturze, na wniosek Prezydium NRA z dnia 12 listopada 2015 roku

uchyla

jako sprzeczną z art. 40 prawa o adwokaturze uchwałę nr 8 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2015 roku.


Uzasadnienie

Uchwałą nr 8 podjętą w dniu 20 czerwca 2015 roku Zgromadzenie Izby
w Częstochowie uchyliło uchwałę nr 3, podjętą uprzednio przez Zgromadzenie tej izby
w dniu 19 października 2013 roku, udzielającą absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie za 2012 rok.
Zgodnie z art. 40 prawa o adwokaturze do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia izby adwokackiej należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium.
Uchwała o udzieleniu absolutorium jest aktem jednorazowym, wyrażającym akceptację (lub jej brak) dla działań ORA wyrażonym przez zwyczajne zgromadzenie izby adwokackiej odbywające się w roku następującym po roku, za które sprawozdanie
z działalności ORA oraz zamknięcia rachunkowe są przedstawiane. Z chwilą podjęcia uchwały udzielającej absolutorium ORA zostaje skwitowana z wykonanych zadań, zaś
z chwilą zamknięcia zwyczajnego zgromadzenia izby adwokackiej wygasa kompetencja do dokonywania oceny działalności okręgowej rady adwokackiej za poprzedni rok.
Ustawa prawo o adwokaturze nie przewiduje bowiem możliwości zmiany uchwały
o udzieleniu okręgowej radzie adwokackiej absolutorium z jej działalności przez zgromadzenie izby odbywające się kilka lat po podjęciu uchwały.
W związku z powyższym uchylenie ?z mocą wsteczną? uchwały o udzieleniu absolutorium przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Częstochowie obradujące niespełna
2 lata po podjęciu uchwały udzielającej absolutorium za działania ORA w roku 2012, bez względu na przyczyny jakie legły u podstaw takiej decyzji, musi być ocenione jako sprzeczne z art. 40 prawa o adwokaturze, a przez to prawnie niedopuszczalne.
Z tych powodów uchwałę nr 8 Zgromadzenia Izby w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2015 roku należało uchylić.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.