Uchwała nr 53/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Naczelna Rada Adwokacka, głęboko zaniepokojona przebiegiem procesu zmian ustrojowych oraz sposobem wprowadzania zmian normatywnych, przypomina, że poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązkiem wszystkich demokratycznie wybranych organów władzy publicznej oraz każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. W Konstytucji RP urzeczywistniona jest wola narodu, który w referendum konstytucyjnym, aprobując jej treść, wyznaczył Ustawie Zasadniczej nadrzędne miejsce w hierarchicznie ukształtowanym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest filarem porządku prawnego określającego zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, wyznaczającym zakres i granice działania organów władzy publicznej oraz określającym gwarancje praw i wolności każdego obywatela. Konstytucja RP jest fundamentem funkcjonowania wolnych obywateli w wolnym, demokratycznie zarządzanym państwie oraz gwarancją demokratycznej formy rządów.

Z tych względów przedmiotem szczególnej troski Naczelnej Rady Adwokackiej jest ochrona uniwersalnych wartości konstytucyjnych i ustrojowych demokratycznego państwa prawnego, których poszanowanie zależy od zapewnienia prawidłowości procesu legislacyjnego, zwłaszcza w najistotniejszych sprawach dotyczących konstytucyjnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i prokuratury, a także konstytucyjnej ochrony działania samorządów zaufania publicznego. W demokratycznym państwie prawnym nie mogą być kwestionowane obowiązki: poszanowania przez każdy organ władzy publicznej i każdego obywatela roli i znaczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądów; zagwarantowania wolności mediów; proporcjonalnego zapewnienia realności ochrony danych; zapewnienia tajemnicy korespondencji oraz gwarancji wolności komunikowania się; respektującego zasadę proporcjonalności i konieczności określenia ustawowych granic pozyskania określonych informacji poufnych przez właściwe służby w celu ochrony bezpieczeństwa obywateli, a także prawa do pomocy niesionej przez samorządną i niezależną adwokaturę.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o rozwagę i zachowanie szczególnej staranności w procesie konstruowania projektów aktów normatywnych, w tym w szczególności o powstrzymanie się od prezentowania projektów, które mogłyby budzić wątpliwości w świetle zasady trójpodziału i równowagi władz, zasady niezależności władzy sądowniczej oraz zasady niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ich podległości jedynie Konstytucji, a także zasady demokratycznego państwa prawnego. Te konstytucyjne i uniwersalne gwarancje stworzone są bowiem w interesie obywateli i narodu i tworzą fundamenty ochrony praw i wolności jednostki w demokratycznym państwie prawnym. Ochrona tych wartości to ? w myśl art. 1 Prawa o adwokaturze w zw. z art. 17 Konstytucji RP ? podstawowy obowiązek adwokatury, konstytucyjnie powołanej do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa oraz współdziałaniu w wykonywaniu zadań władzy publicznej.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.