Regulamin Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 84/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 listopada 2012 r.


Na podstawie art. 58 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka, jako podmiot zarządzający
i administrujący środkami zgromadzonymi w Funduszu Inwestycyjno-Remontowym Adwokatury (§ 1 ust. 2 Regulaminu Funduszu ustalonego uchwałą NRA z dnia 4.04.2009 r. nr 45/2009 oraz uchwałą NRA z dnia 26.03.2011 r. nr 19/2011 ? tekst jednolity przyjęty przez Prezydium w dniu 13.04.2011 r., załącznik nr 2 protokołu Prezydium NRA) uchwala wprowadzenie w regulaminie Funduszu Inwestycyjno-Remontowego Adwokatury, opisanym wyżej, następujących zmian:

I. § 3 ustęp. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie:

? 2. Cele Funduszu realizowane są poprzez udostępnienie izbom adwokackim środków finansowych, przeznaczonych na nabywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na inwestycje i remonty realizowane przez izby adwokackie i Naczelną Radę Adwokacką oraz dokonywanie zakupów środków trwałych i wyposażenia izb adwokackich w formie pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej. Pomoc bezzwrotna w przypadku przyznania jej izbie adwokackiej po dniu 17.11.2012 r. łącznie ze środkami przyznanymi wcześniej do wysokości nieprzekraczającej kwoty składek wpłaconych przez izbę na rzecz Funduszu stanowi zwrot składek wpłaconych przez daną izbę?.

II. W § 3 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

?3. Co do pomocy bezzwrotnej przyznanej izbom do dnia 17.11.2012 r. środki przekazane izbom w formie pomocy bezzwrotnej uznaje się za stanowiące zwrot składek izby do wysokości składek wpłaconych przez izbę, z tym zastrzeżeniem, że izbom pozostawia się decyzję co do klasyfikowania przyznanych środków stosownie do obowiązujących w izbie zasad rachunkowości?.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Mirosława Pietkiewicz )
adw. Mirosława Pietkiewicz

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.