Załącznik do uchwały nr 65/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Program szkolenia aplikantów - Prawo cywilne , szkolenie aplikant
BLOK PRAWA CYWILNEGO
PRAWO CYWILNE
POSTĘPOWANIE CYWILNE
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI
USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO
128 x 45 minut
1. Pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym
a. dopuszczalność drogi sądowej
b. właściwość sądów
c. powództwo i jego klasyfikacja
d. rodzaje wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe
e. skutki wniesienia pozwu i jego doręczenia, cofnięcie pozwu
f. kumulacja roszczeń, rozdrobnienie roszczeń, przedmiotowa zmiana powództwa, zmiany podmiotowe
g. obrona pozwanego w procesie (odpowiedź na pozew, uznanie powództwa, zaprzeczenie, powództwo wzajemne)
h. skutki doręczenia i cofnięcia wniosku w postępowaniu nieprocesowym
2. Strony postępowania cywilnego
a. zdolność sądowa i procesowa, zdolność populacyjna, legitymacja procesowa
b. współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami)
c. interwencja główna i uboczna
d. przypozwanie a dopozwanie
e. reprezentacja stron (przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo)
f. udział innych podmiotów w postępowaniu cywilnym
3. Wybrane rodzaje powództw
a. powództwa z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego
- powództwo o ochronę dóbr osobistych,
- powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, nieważną
- powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli
b. pozwy z zakresu prawa rzeczowego
- powództwa petytoryjne i posesoryjne, powództwo o ochronę ograniczonych praw rzeczowych
- powództwo o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej)
- powództwo o ustalenie oraz o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych jako szczególny rodzaj powództw o ustalenie
- powództwo o złożenie oświadczenia woli w związku z budową na cudzym gruncie
- powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
- powództwo o eksmisję z lokalu mieszkalnego
c. pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego
- powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne
- powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej
- powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej)
- powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu (odpowiedzialność władzy publicznej i innych podmiotów do tego zobowiązanych)
- powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu
- powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
- powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika
- powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości
- powództwo o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków
- powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela
d. powództwa z zakresu prawa spadkowego
- powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego
- powództwo o zachowek
e. powództwa z zakresu prawa rodzinnego
- powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne
- powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
- powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń
- powództwo o ustalenie ojcostwa
f. powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
- powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z dokumentu
- powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla
- powództwo o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
g. powództwa przeciwegzekucyjne
- powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego
- powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
4. Rodzaje wniosków w postępowaniu nieprocesowym
a. wnioski z zakresu prawa osobowego
- wniosek o stwierdzenie zgonu
- wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
b. wnioski z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
- wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków
- wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków
- wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
- wniosek o przysposobienie
c. wnioski z zakresu prawa rzeczowego
- wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
- wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy
- wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej
- wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
d. wnioski z zakresu prawa spadkowego
- wniosek o zabezpieczenia spadku
- wniosek o spis inwentarza
- wniosek o otwarcie, ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia praw do spadku
- wniosek o dział spadku
e. wnioski w sprawach wieczystoksięgowych
5. Postępowanie przed sądem I instancji
a. przygotowanie rozprawy i jej przebieg
b. pisma przygotowawcze
c. dowody i postępowanie dowodowe ? wnioski dowodowe, formułowanie tezy dowodowej (dowód i jego przedmiot, fakty niewymagające dowodu,
domniemania, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów)
d. protokół (sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu)
e. zawieszenie i umorzenie postępowania
f. koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów)
6. Orzekanie w postępowaniu sądowym
a. postanowienia (kończące postępowanie w sprawie i niekończące postępowania w sprawie) i zarządzenia wydawane w toku postępowania, ich zaskarżalność
b. wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy, końcowy, zaoczny, nakaz zapłaty ? w postępowaniu nakazowym i upominawczym)
c. sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń
d. prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń
7. Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym
a. sprzeciw od wyroku zaocznego (termin, przywrócenie terminu, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności)
b. sprzeciw od nakazu zapłaty
c. zarzuty od nakazu zapłaty
d. skarga na orzeczenie referendarza sądowego
8. Postępowanie przed sądem II instancji
a. postępowanie zażaleniowe, zażalenie
b. postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne i materialne)
9. Inne środki odwoławcze
a. skarga kasacyjna
b. wznowienie postępowania
c. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
10. Zapis na sąd polubowny
a. kognicja sądu polubownego, wykonanie orzeczeń
b. skarga na orzeczenie sądu polubownego
11. Zabezpieczenie roszczeń
a. wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie postępowania
b. upadek zabezpieczenia i skutki z tym związane
12. Postępowanie egzekucyjne
a. rodzaje tytułów egzekucyjnych
b. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi, małżonkowi dłużnika
c. wszczęcie postępowania
d. wyjawienie majątku
13. Międzynarodowe postępowanie cywilne
a. jurysdykcja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym
b. zabezpieczenie i wykonalność roszczeń
14. Europejskie prawo cywilne
- Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.). Przedmiotowy i terytorialny zakres zastosowania. Reguły dotyczące jurysdykcji. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń
- Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 PE i Rady z dnia 21 kwietnia 2004.). Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy
zastosowania Rozporządzenia. Warunki wystawienia zaświadczenia ETE. Wykonanie orzeczenia z zaświadczeniem o ETE
- Europejski nakaz zapłaty (Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 PE i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.). Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy zastosowania Rozporządzenia. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty. Wykonanie europejskiego nakazu zapłaty
- Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.). Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy zastosowania Rozporządzenia. Reguły dotyczące jurysdykcji. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń. Tryb i skutki uznania. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności
- Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.) oraz prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych (Protokół Haski). Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy zastosowania Rozporządzenia. Reguły dotyczące jurysdykcji. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń. Tryb i skutki uznania. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności
- Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych (Rozporządzenie Nr 1393/2007 PE z dnia 13 listopada 2007 r.). Doręczanie dokumentów za pośrednictwem jednostek przekazujących i przyjmujących. Tłumaczenie dokumentów. Inne sposoby doręczania. Ochrona praw pozwanego

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.