Załącznik do uchwały nr 65/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Program szkolenia aplikantów -

Prawo cywilne karne, szkolenie aplikant
PRAWO KARNE MATERIALNE
POSTĘPOWANIE KARNE
PRAWO KARNE WYKONAWCZE
PRAWO KARNE SKARBOWE
PRAWO WYKROCZEŃ
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

124 x 45 minut

1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

a. strony w postępowaniu karnym
b. prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika
c. prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu , obrona obligatoryjna
d. dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania)
e. kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym)
f. udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych
g. orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym
h. postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie
i. podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania
j. doręczenia, wezwania, zawiadomienia
k. zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym
l. subsydiarny akt oskarżenia
m. środki przymusu w postępowaniu karnym
n. taktyka adwokacka
o. radca prawny w sprawie karnej

2. Adwokat przed sądem I instancji - przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku
a. posiedzenie a rozprawa
b. stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe
c. rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego
d. przedstawiciele mediów na rozprawie
e. ograniczenie jawności rozprawy
f. wnioski - rodzaje i dopuszczalność ; odszkodowanie a nawiązka
g. pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy
h. inicjatywa dowodowa adwokata ? rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne
i. orzeczenia kończące postępowanie, rodzaje wyroków
j. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze
k. postępowania szczególne
l. wyrok łączny
m. przedawnienie, zatarcie skazania
n. odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie
o. koszty postępowania karnego
p. wynagrodzenie adwokata ? problematyka orzecznicza
q. zasady prawa karnego - zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,
a terminy przedawnienia karalności przestępstw, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich
r. stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestepstwa
s. wyłączenie odpowiedzialności karnej. Okoliczności wyłączające przestępność czynu (okoliczności wyłączajace bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu)
t. przestepstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumlatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności
u. zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy
v. wypadek mniejszej wagi
w. warunkowe umorzenie postępowania
x. dyrektywy wymiaru kary
- nadzwyczajne zaostrzenie kary ( ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestesptwa stalego żródła dochodu, popełnienie przestepstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym)
- nadzwyczajne złagodzenie kary ( podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej )
- warunkowe zawieszenie wykonania kary
y. wybrane przestępstwa:
- przeciwko życiu i zdrowiu
- przeciwko wiarygodności dokumentów
- przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo - podobieństwa i różnice)
- przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym
i innych ustawach
- przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy

3. Adwokat przed sądem II instancji
a. środki odwoławcze
b. dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego, przymus adwokacki
c. wymogi formalne środka odwoławczego
d. kierunek środka odwolawczego, zakres zaskarzenia, właściwe sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych
e. modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego
f. postępowanie przed sądem II instancji, granice orzekania na niekorzyść oskarżonego, zakaz reformationis in peius, dowód w postępowaniu odwoławczym
g. przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne

4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym
a. kasacja ( dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji)
b. wznowienie postępowania ( właściwość sądu, podstawy wznowienia postepowania, przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania )

5. Postępowanie karne wykonawcze
a. udział obrońcy w postepowaniu karnym wykonawczym
b. nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia
c. odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przygotwanie projektów wniosków
d. wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, przygotwanie projektu wniosku

6. Prawo karne skarbowe
a. zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
b. zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw
c. wybrane przestępstwa i wykroczenia karno skarbowe


7. Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (obrońca w sprawie o wykroczenie)
8. Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych
a. porównanie znamion występków z kk i wskazanych ustaw. Podobieństwa i różnice w konstrukcji odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw. ( przykład: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy )
b. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
c. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich
d. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

9. Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych ( postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych)
a. funkcje konsulów
b. doręczenia
c. przejęcie i przekazanie ścigania karnego
d. przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
e. zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mienia ( decyzja ramowa 2003/577/WSiSW )
f. Europejski Nakaz Dowodowy ( decyzja ramowa 2008/978/WSiSW )
g. Europejski Nakaz Aresztowania ( decyzja ramowa 2002/584/WSiSW )
h. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
i. Konwencje, ustawy, rozporządzenia, decyzje ramowe


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.