Uchwała nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUchwała nr 59/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 r.w sprawie utworzenia Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
oraz nadania Statutu i uchwalenia Regulaminu postępowania mediacyjnego


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze uchwala się, co następuje:

1. Tworzy się Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
2. Siedzibą Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest Warszawa.
3. Centrum Mediacyjnemu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej nadaje się Statut
w brzmieniu określonym z załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Uchwala się: ?Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej? w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium NRA.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.