Załącznik do uchwały nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


STATUT CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ
W WARSZAWIE
mediacja
STATUT
CENTRUM MEDIACYJNEGO
PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ
W WARSZAWIE


I
ORGANIZACJA CENTRUM

§ 1.
1. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (zwane dalej Centrum) jest samodzielną jednostką organizacyjną, stałym Centrum Mediacyjnym. Działa w ramach struktury funkcjonalnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Warszawa.
3. Centrum używa pieczęci z adresem Centrum.
4. Rachunek bankowy Centrum prowadzony jest w ramach Naczelnej Rady Adwokackiej.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie znajduje Regulamin Centrum Mediacyjnego, co nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.
6. Celem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest:
a) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych formach;
b) inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;
c) działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego;
d) propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;
e) edukacja w zakresie mediacji;
f) ochrona praw adwokatów-mediatorów.
7. Centrum Mediacyjne realizuje swoje cele poprzez:
a) reprezentowanie swoich członków wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych;
b) opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji;
c) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów- mediatorów
i kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków;
d) inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności mediatorów;
e) organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów, seminariów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, itp.;
f) inicjowanie i popieranie współpracy Centrum Mediacyjnego z kancelariami, firmami adwokackimi, instytucjami oraz organizacjami poprzez: odbywanie praktyk i szkoleń, prowadzenie badań, wykonywanie projektów i zleceń, itd.;
g) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Centrum Mediacyjnego;
h) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o tożsamym zakresie działalności;
i) udzielanie pomocy mediatorom z Centrum Mediacyjnego;
j) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej wg obowiązujących przepisów;
k) organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych;
l) powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych;
ł) inicjowanie i wspieranie działalności oddziałów Centrum Mediacyjnego, tworzących sieć centrów mediacyjnych w poszczególnych izbach adwokackich w skali ogólnokrajowej;
m) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oddziałom Centrum Mediacyjnego.

II
ORGANY STATUTOWE

§ 2.
Organami statutowymi Centrum, o których mowa w Regulaminie Centrum Mediacyjnego, są:
1. Prezes,
2. Sekretarz,
3. Zgromadzenie Mediatorów, w którym uczestniczą wszyscy stali Mediatorzy przy Centrum Mediacyjnym.

§ 3.
1. Prezes kieruje pracami Centrum, podejmuje wszelkie czynności konieczne do zabezpieczenia zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego wykonywania przez Mediatorów funkcji mediacyjnych, w tym czuwa nad zapewnieniem sprawności funkcjonalnej Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. W ramach przysługujących kompetencji w zakresie funkcjonowania Centrum może wydawać zarządzenia wewnętrzne, wprowadzać instrukcje, regulaminy oraz inne akty prawa wewnętrznego.

§ 4.
1. Sekretarz Centrum realizuje zadania administracyjne Centrum.
2. W szczególności Sekretarz zapewnia obsługę administracyjną przez prowadzenie sekretariatu Centrum. Prowadzi księgi spraw i repertoria, prowadzi Listę mediatorów oraz odpowiada za wyznaczanie terminów, przygotowanie posiedzeń, obsługę biurową, przechowywanie protokołów i materiałów dowodowych istotnych dla postępowań prowadzonych przez mediatorów.
3. W zakresie spraw wynikających z Regulaminu, Sekretarz:
a) odpowiada za terminową korespondencję między Centrum i stronami oraz za prawidłowe pobieranie i ewidencjonowanie opłat;
b) zawiadamia strony mediacji;
c) wydaje odpisy protokołów;
d) organizuje i zawiaduje administracją Centrum;
e) w razie konieczności organizuje pomoc, przy wykonywaniu powierzonych mu niniejszym statutem zadań.

§ 5.
1. Zgromadzenie Mediatorów składa się ze stałych mediatorów wpisanych na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
2. Zgromadzenie Mediatorów sprawuje funkcje doradcze wobec Prezesa.
3. Zgromadzenie Mediatorów zwołuje Prezes z własnej inicjatywy.

§ 6.
Mediatorzy, organy statutowe, administracja, jak również osoby przybrane do postępowania, bądź w nim uczestniczące (w szczególności biegli, tłumacze i protokolanci) są zobowiązani do zachowania w tajemnicy zarówno faktu prowadzenia postępowania, jak również wszelkich okoliczności towarzyszących postępowaniu.
III
TERENOWY ODDZIAŁ CENTRUM MEDIACYJNEGO

§ 7.
W przypadku uzasadnionej potrzeby, uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej tworzy się na czas określony bądź do rozstrzygnięcia określonej sprawy lub spraw, Oddział Centrum Mediacyjnego o zakresie działania odpowiadającym zakresowi terytorialnemu izby adwokackiej.

IV
MEDIATORZY

§ 8.
1. Mediatora obowiązują następujące zasady etyczne:
a) przestrzeganie powszechnie przyjętych norm moralnych, a także godne i bezstronne wykonywanie powierzonych funkcji,
b) nie dopuszczanie do sytuacji stwarzającej wrażenie stronniczości lub podejrzenia co do sposobu rozstrzygania sprawy czy uzależnienia od stron postępowania,
c) zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywanymi funkcjami, w szczególności nie dopuszczanie do ujawnienia treści negocjacji oraz korzystania w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim,
d) powstrzymanie się od publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu,
e) zachowywanie się w sposób nie naruszający godności osób biorących udział w postępowaniu oraz wykazywanie się opanowaniem i taktem w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu,
f) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnych do należytego wykonywania funkcji mediatora,
g) wykonywania powierzonych mu zadań w sposób kompetentny.
2. Mediator obowiązany jest do prowadzenia postępowania w sposób staranny i sprawny, oraz do rzetelnej oceny stanu sprawy i doprowadzenia do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe. Mediator zobowiązany jest przedstawić rzetelne rozliczenie finansowe wydatków.
3. Mediator zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego w Centrum Regulaminu i Statutu.
4. Podstawą usług i wynagrodzenia Mediatora (honorarium) jest umowa zlecenia zawierana pomiędzy Mediatorem i Centrum Mediacyjnym.

§ 9.
Mediatorem może być każdy adwokat wpisany na listy adwokatów prowadzone przez Okręgowe Rady Adwokackie.

V
FINANSOWANIE

§ 10.
1. Działalność Centrum jest finansowana z jego przychodów.
2. Przychodami Centrum są określone w Regulaminie:
- opłata rejestracyjna,
- opłata mediacyjna,
- zaliczki na zwrot kosztów,
- inne.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.