Regulamin postępowania mediacyjnego

Wróć do listy dokumentów


REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
CENTRUM MEDIACYJNEGO
PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ
W WARSZAWIE

§ 1. Zakres zastosowania
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy podmiotami gospodarczymi lub między osobą fizyczną a podmiotem gospodarczym w drodze mediacji prowadzonej przez mediatorów ?Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie?.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się, jeżeli strony wyraziły na piśmie zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji, według niniejszego Regulaminu przed lub po powstaniu takiego sporu.

§ 2. Definicja mediacji
Mediacja jest porozumieniem się osób - będących w konflikcie - przy pomocy bezstronnego
i neutralnego mediatora. Jest dobrowolna, poufna, prowadzi do wyjścia z problemowej sytuacji i sprzyja zapobieganiu przyszłym konfliktom.

§ 3. Rozpoczęcie mediacji
1. Mediacja jest prowadzona na podstawie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub postanowienia sądu. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte:
a) na wspólny pisemny wniosek stron sporu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (umowa o mediację), albo
b) gdy jedna ze stron sporu (wnioskodawca) wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, a druga ze stron wyrazi na piśmie zgodę na udział w mediacji
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Prezesa Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
2. Gdy o mediację wnioskuje jedna ze stron sporu, a druga strona nie wyrazi zgody na piśmie na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej wniosku, postępowanie umarza się, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:
a) oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów oraz ewentualnie numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej;
b) krótki opis sprawy, w której ma zostać przeprowadzona mediacja, w tym określenie żądań strony lub stron zgłaszających wniosek oraz przytoczenie okoliczności je uzasadniających;
c) w sprawach o prawa majątkowe- oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
d) podpis strony;
e) wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony z Listy Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
f) wymienienie załączników.
4. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku o przeprowadzenie mediacji dołącza się jej odpis.
5. Do wniosku składanego przez jedną ze stron należy dołączyć jego odpisy wraz
z załącznikami dla doręczenia ich pozostałym uczestniczącym w sprawie osobom bądź dowody ich doręczenia tym osobom. Dotyczy to również dalszych pism składanych w toku mediacji.
6. Po wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego Sekretarz Centrum wzywa strony, aby w terminie 7 dni:
a) wpłaciły opłatę mediacyjną, a w razie potrzeby również zaliczkę na ewentualne wydatki;
b) wspólnie wyznaczyły mediatora- chyba że mediator został już wyznaczony przez sąd lub przez strony, albo z umowy o mediację lub z wniosku o przeprowadzenie mediacji wynika, że strony uzgodniły inny sposób wyboru mediatora.
7. Jeżeli strony nie wybiorą mediatora, mediatora wyznacza Prezes Centrum Mediacyjnego.
8. W razie niewpłacenia w określonym terminie kwoty, o której mowa w ust. 6 pkt a), sprawę uważa się za niewszczętą.

§ 4. Lista Mediatorów
1. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie prowadzi listę stałych mediatorów (,,Lista mediatorów?).
2. Mediatorem może być osoba fizyczna, która:
a) jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów;
b) posiada kwalifikacje lub doświadczenie, wskazujące na to, iż będzie ona należycie wypełniała obowiązki mediatora;
c) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora.
3. Wpis na Listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych;
c) numer wpisu na listę adwokatów;
d) podanie zakresu specjalizacji w mediacji.
4. Wpisu na Listę mediatorów dokonuje Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, informując o wpisie wnioskodawcę.
5. Prezes Centrum Mediacyjnego wykreśla mediatora z Listy mediatorów:
a) na wniosek samego mediatora;
b) w przypadku zawieszenia lub skreślenia z listy adwokatów;
c) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora.
6. Od decyzji Prezesa Centrum Mediacyjnego, w sprawach związanych z wpisem, odmową wpisu lub skreśleniem z Listy mediatorów, osobie której decyzja dotyczy służy odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Do czasu rozpatrzenia odwołania mediator nie może pełnić obowiązków mediatora.

§ 5. Postępowanie mediacyjne
1. Sekretarz bezzwłocznie przekazuje mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji lub odpis postanowienia sądu. Mediacja powinna zakończyć się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich przekazania.
2. Mediator niezwłocznie ustala- w porozumieniu z Sekretarzem- termin posiedzenia mediacyjnego, chyba że za celowa uzna odbycie odrębnych spotkań z każdą ze stron.
3. Termin miesięczny, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje jeżeli strony wyznaczyły inny termin na przeprowadzenie mediacji lub zgodziły się na jego przedłużenie.
4. Jeżeli mediacja jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu, mediator jest ponadto obowiązany do zachowania terminów wyznaczonych przez sąd.
5. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
6. Miejscem postępowania mediacyjnego jest Warszawa, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej.
7. Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej.
8. Postępowanie mediacyjne odbywa się na sesjach mediacyjnych.
9. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron
o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.
10. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze,
a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień
i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

§ 6. Zadania i obowiązki mediatora
1. Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne wedle swego uznania, z zachowaniem należytej staranności, lojalności i niezależności oraz z poszanowaniem wszelkich reguł wynikających z przepisów prawa, zasad etyki, niniejszego Regulaminu oraz umowy stron.
2. Mediator jest obowiązany zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Po wyborze lub wyznaczeniu mediatora, składa on do akt pisemne oświadczenie o swojej bezstronności
i niezależności wobec stron występujących w danej sprawie.
3. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.
4. Mediator udziela stronom pomocy w ich negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu, w sposób bezstronny i niezależny.
5. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.
6. Mediator nie może udzielać porad prawnych zarówno jednej, jak i obu stronom.

§ 7. Poufny charakter postępowania mediacyjnego
1. Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia postępowania mediacyjnego. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
2. Mediator nie może być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym, chyba że strony uzgodnią inaczej.
3. Mediator nie może być pełnomocnikiem stron w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym dotyczącym przedmiotu mediacji.
4. Osoby trzecie mogą być obecne na posiedzeniu mediacyjnym tylko za zgodą stron
i mediatora.§ 8. Obowiązki stron
Strony mają obowiązek uczestniczenia w sesjach mediacyjnych osobiście, a w przypadku osób prawnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej, poprzez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z aktualnym odpisem KRS.

§ 9. Protokół
1. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, w którym oznacza miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adres stron, imię i nazwisko mediatora a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.
2. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
3. Protokół postępowania mediacyjnego wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji
i ewentualną kopią zawartej ugody przechowuje się w archiwum Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego.
4. Przechowywane w archiwum dokumenty mogą być udostępniane tylko stronom lub upoważnionym przez nie osobom.

§ 10. Ugoda
1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
2. Strony podpisują ugodę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mediator stwierdza
w protokole niemożność podpisania ugody i wyjaśnia jej przyczyny.
3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu z załącznikiem i z pouczeniem o możliwości wystąpienia do sądu o zatwierdzenie zawartej ugody.
4. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, a o ile rozpatrywana przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie sprawa, została skierowana do postępowania mediacyjnego postanowieniem sądu, w sądzie rozpoznającym sprawę.
5. Po zawarciu ugody przed mediatorem i złożeniu protokołu w sądzie, strona może złożyć
w sądzie wniosek o zatwierdzenie ugody.
6. Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.

§ 11. Zakończenie postępowania mediacyjnego
1. Postępowanie mediacyjne kończy:
a) zawarcie przez strony pisemnej ugody;
b) złożenie przez stronę mediatorowi oświadczenia na piśmie o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego;
c) złożenie stronom przez mediatora oświadczenia na piśmie, że w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu;
d) upływ okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1;
e) poddanie sprawy przez strony pod rozstrzygnięcie sądu.

§ 12. Koszty postępowania mediacyjnego
1. Mediacje są odpłatne.
2. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
a) opłata rejestracyjna,
b) opłata mediacyjna,
c) wydatki.
3. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca opłatę rejestracyjną w kwocie 300,- zł + VAT. Wniosek o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego złożony bez wniesienia opłaty rejestracyjnej, nie podlega rozpatrzeniu.
4. Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu (WPS):
WPS Wysokość opłaty mediacyjnej
do 40 000 zł 1 200 zł
powyżej 40 001 zł do 250 000 zł 1 200 zł + 3% nadwyżki ponad 40 000 zł
powyżej 250 000 zł 7 500 zł + 2% nadwyżki powyżej 250 001 zł, ale nie więcej niż 50 000 zł.

5. W sprawach dotyczących praw niemajątkowych opłata mediacyjna jest stała i wynosi
1500 zł .
6.W przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszą sesją, opłata mediacyjna podlega zwrotowi.

§ 13. Odpowiedzialność prawna
Odpowiedzialność prawna Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
w Warszawie i mediatora, jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.