Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 113/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 26 stycznia 2016 r.1. W ślad za uchwałą nr 122/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
14 stycznia 2016 r., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae także w postępowaniach z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 4/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15 ? wspólnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia
29 grudnia 2015 r. zarejestrowanym pod sygn. akt K 47/15 oraz wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r., zarejestrowanym pod sygn. akt K 1/16.

2. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwarę do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

3. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawach wymienionych w pkt. 1 niniejszej uchwały ? połączonych do wspólnego rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pod sygn. akt K 47/15, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do przygotowania tej opinii, zaś Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Mikołaja Pietrzaka upoważnia do przedłożenia tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

4. W przypadku wyrażenia przez Trybunał Konstytucyjny zgody na przedłożenie opinii amicus curiae przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawach wymienionych w pkt. 1 niniejszej uchwały ? połączonych do wspólnego rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pod sygn. akt K 47/15, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważnia adw. Mikołaja Pietrzaka ? Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak ? członkinię Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej łącznie oraz każdego z nich z osobna, do reprezentacji Naczelnej Rady Adwokackiej na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.