Załącznik do uchwały nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

Warszawa, dnia grudnia 2015 r.
Pan
Prof. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawadotyczy: postępowania w sprawie pod sygn. akt U 8/15


W N I O S E K
o wyrażenie zgody na złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie z wniosku Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 4 grudnia 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt U 8/15


Działając w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o wyrażenie zgody, na podstawie § 30 ust. 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. (M. P. 2015, poz. 823) w związku z art. 51 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2015, poz. 1064 ze zm.) na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie zainicjowanej wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 4 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt U 8/15.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2015, poz. 615) Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Realizując ustawowe uprawnienia i zadania Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka podejmuje działania na rzecz ochrony praw i wolności człowieka, identyfikując naruszenia praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także wskazując środki usunięcia tych naruszeń oraz ich zapobiegania na przyszłość.

Jednym z zagadnień, stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania Naczelnej Rady Adwokackiej, jest problematyka ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, będąca przedmiotem wniosku Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji problematyka rodzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżone przez wnioskodawcę problemy konstytucyjne w istocie odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki. Wskazane we wniosku Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji wzorce kontroli konstytucyjnej, odnoszące się także do zasady legalizmu, zasady trójpodziału władz oraz nieusuwalności i niezawisłości sędziów konstytucyjnych z oczywistych względów dotyczą obszarów, pozostających w nieustannym zainteresowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Mając na względzie ustawowe zadania i uprawnienia Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka chciałaby zaprezentować Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię amicus curiae, prezentując stanowisko oraz uwagi, służąc tym samym Trybunałowi Konstytucyjnemu pomocą w zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności i wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy.

Mając podniesione wyżej okoliczności wnoszę jak na wstępie.


Załączniki:

1) Odpis Uchwały Nr /2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia grudnia 2015 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.