Załącznik do uchwały nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Warszawa, dnia (?) stycznia 2016 r.
Pan
Prof. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawadotyczy: postępowania w sprawie pod sygn. akt K 47/15
(wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego w pod sygn. akt K 4/16)


W N I O S E K
o wyrażenie zgody na złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego w pod sygn. akt K 4/16,
połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15


Działając w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, w ślad za wnioskiem Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 stycznia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz wniosku Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r.,

w związku z połączeniem wniosków Grupy Posłów na Sejm RP z dnia 29 grudnia 2015 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. oraz wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15,

zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o wyrażenie zgody, na podstawie § 30 ust. 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. (M. P. 2015, poz. 823) w związku z art. 51 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2015, poz. 1064 ze zm.) na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curiae także w sprawie zainicjowanej wnioskiem Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. ? zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 4/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2015, poz. 615) Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Realizując ustawowe uprawnienia i zadania Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka podejmuje działania na rzecz ochrony praw i wolności człowieka, identyfikując naruszenia praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także wskazując środki usunięcia tych naruszeń oraz ich zapobiegania na przyszłość.

Jednym z zagadnień, stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania Naczelnej Rady Adwokackiej, jest problematyka ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. W związku z wpływem kolejnych wniosków złożonych przez Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r., Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r. oraz Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., dotyczących zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 2015, poz. 2217), a także w związku z połączeniem ww. wniosków do wspólnego rozpoznania pod sygn. K 47/15 wspólnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r. i wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r., zwracam się do Szanownego Pana Prezesa o wyrażenie zgody na złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką opinii także w przedmiocie ww. wniosków, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15.Wskazane we wnioskach Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa wzorce kontroli konstytucyjnej, także odnoszące się do zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady trójpodziału i równowagi władz, odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów konstytucyjnych oraz prawa do sądu z oczywistych względów dotyczą obszarów, pozostających w nieustannym zainteresowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Mając na względzie ustawowe zadania i uprawnienia Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka chciałaby zaprezentować Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię amicus curiae odnoszącą się do wszystkich wniosków, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15, prezentując stanowisko oraz uwagi, służąc tym samym Trybunałowi Konstytucyjnemu pomocą w zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności i wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy.

Mając podniesione wyżej okoliczności, wnoszę jak na wstępie.


Załączniki:

1) Odpis Uchwały Nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
26 stycznia 2016 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.