Uchwała nr 61/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 61/2016
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 marca 2016 r.
Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do władz publicznych
o niezwłoczne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
9 marca 2016 roku. Orzeczenie to ma istotne znaczenie ustrojowe i jest ostateczne.
Odmowa publikacji orzeczenia jest rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, prowadzi do zmiany podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, godząc w prawa i wolności jednostki.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.