Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera

Prezydium NRA ogłasza tekst jednolity Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera ? na podstawie uchwały nr 23/2005 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 10 maja 2005 roku
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 42/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 maja 2011 roku


Statut
Ośrodka Badawczego Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, zwany dalej ?Ośrodkiem? jest powołany przez Naczelną Radę Adwokacką.

§ 2. Ośrodek działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie statutu uchwalonego przez NRA.

§ 3. Ośrodek współpracuje z Fundacją Adwokatury Polskiej zwaną dalej ?Fundacją? oraz
w miarę potrzeb, z innymi organizacjami społecznymi.

§ 4. Środki finansowe na działalność Ośrodka ustala w swoim budżecie NRA. Działalność OBA może być finansowana przez Fundację oraz wpływy pochodzące z innych źródeł.

§ 5. Siedzibą Ośrodka jest m. st. Warszawa.

Na podstawie uchwały Zarządu Ośrodka poszczególne jednostki organizacyjne mogą mieć swoją siedzibę poza Warszawą.

Rozdział II
Cele działalności Ośrodka

§ 6. Celem Ośrodka jest:
- inicjowanie i prowadzenie prac naukowych dotyczących zagadnień ustrojowych adwokatury oraz wykonywania zawodu adwokata;
- badanie i popularyzacja dziejów adwokatury w Polsce;
- opracowywanie i wprowadzanie w życie programu i nowoczesnych metod doskonalenia zawodowego adwokatów i aplikantów adwokackich;
- popularyzacja wiedzy o nowoczesnych środkach komunikowania się na odległość i wykorzystanie ich w pracy zawodowej adwokatów;
- prowadzenie badań z zakresu współdziałania adwokatury z organami wymiaru sprawiedliwości;
- analiza i pomoc w rozwoju pozazawodowych zainteresowań i działalności adwokatów w dziedzinach społecznie wartościowych;
- działalność wydawnicza.

Rozdział III
Organy Ośrodka

§ 7. Organami Ośrodka są Rada Naukowa i Zarząd.

Rada Naukowa Ośrodka

§ 8. 1. Rada Naukowa składa się od 5 do 15 członków powoływanych przez Prezydium NRA na trzyletnią kadencję. W skład Rady Naukowej mogą być powoływane osoby spoza adwokatury.
2. Prezesa i wice prezesa Rady Naukowej powołuje Prezydium NRA.
3. W skład Rady Naukowej wchodzi z urzędu Dyrektor Ośrodka.

§ 9. Rada Naukowa:
- inspiruje poczynania Ośrodka, opiniuje plany prac Ośrodka i ocenia jego działalność,
- opracowuje samodzielnie lub na wniosek Zarządu zagadnienia związane z osiągnięciem celów Ośrodka.

§ 10. Zebrania Rady Naukowej zwołuje jej Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.

§ 11. W zebraniach Rady Naukowej biorą udział członkowie Zarządu i przedstawiciel Komitetu Redakcyjnego "Palestry", a nadto osoby zaproszone przez Prezesa Rady Naukowej.

§ 12. Rada Naukowa składa NRA sprawozdanie ze swej kadencyjnej działalności.

Zarząd Ośrodka

§ 13. Zarząd Ośrodka tworzą: dyrektor, zastępca dyrektora, sekretarz, kierownik Biblioteki, kustosz Muzeum Adwokatury.

§ 14. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydium NRA na wniosek Rady Naukowej. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezydium NRA na wniosek Dyrektora.

Sekretarz jest pracownikiem etatowym Ośrodka.

§ 15. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Sekretarz organizuje współpracę w zakresie administracyjnym z Fundacją.

§ 16. Zarząd sporządza roczne: plany prac Ośrodka, preliminarze wydatków i sprawozdania z działalności, które przedstawia Prezydium NRA.

§ 17. Zebrania Zarządu zwołuje Dyrektor w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział IV
Działalność statutowa

§ 18. Statutowa działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez
1. inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania monograficznych prac naukowych, w szczególności, ale nie wyłącznie na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego, organizacji sesji naukowych, publikacji prac naukowych współpracowników Ośrodka;
2. wspieranie działalności pozazawodowej adwokatów: naukowej, kulturalnej, artystycznej;
3. wpieranie działań związanych z procesem doskonalenia zawodowego;
4. działalność Muzeum Adwokatury Polskiej w Warszawie,.
5. działalność Biblioteki Adwokatury Polskiej;

§ 19. W miarę rzeczowej potrzeby mogą być utworzone w Ośrodku inne jednostki organizacyjne stałe lub niestałe.
Powstanie i zniesienie tych jednostek następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 20. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd jeśli inaczej nie stanowią statut Ośrodka i statuty lub regulaminy tych jednostek.

§ 21. Współpracowników Ośrodka działających społecznie w jednostkach organizacyjnych powołują kierownicy tych jednostek w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 22. W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Zarząd może powołać konsultantów stałych lub tymczasowych.

Rozdział V
Nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury

§ 23. Za szczególne zasługi dla funkcjonowania Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz lokalnych środowisk adwokackich, adwokatom lub innym osobom oraz instytucjom samorządu adwokackiego przyznawana jest dorocznie nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury
Nagroda przyznawana jest przez Radę Naukową na wniosek Zarządu Ośrodka.

§ 24. Zarząd przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wnioski o wyróżnienie zasłużonych działaczy Ośrodka odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi.

Rozdział VI
Pracownicy etatowi. Księgowość finansowa Ośrodka.

§ 25. Pracowników etatowych Ośrodka przyjmuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Dyrektora.
§ 26. Księgowość finansową Ośrodka prowadzi biuro Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 27. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 28. Rada Naukowa w dotychczasowym składzie działa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Naukowej.

§ 29. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.