Uchwała nr 69/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Trybunał Konstytucyjny TKUchwała NR 68/2016
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 października 2016 r.


w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

§ 1

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i art. 191 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia:

1) wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 18.10.2016 r. poz. 1714) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 29 ustawy z 26 maja 1982 roku ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.);
2) upoważnić adwokata Andrzeja Zwarę, adwokata Rafała Dębowskiego, adwokata dr. hab. Jacka Skrzydłę, adwokata dr. hab. Szymona Byczko do sporządzenia i podpisania wniosku o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów Rozporządzenia wskazanego w ust. 1) powyżej ze wzorcami kontroli opisanymi w ust. 1) powyżej oraz do dopełnienia wszelkich czynności związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożeniem tego wniosku, jak również do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożonym wnioskiem. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do samodzielnego wykonywania pełnomocnictwa, a w szczególności do samodzielnego sporządzenia i podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz podpisywania pism i dokumentów w postępowaniu wywołanym wnioskiem. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do udzielenia pełnomocnictwa dalszego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PODSTAWA PRAWNA

Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy
z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania. Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury. Wniosek o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu mieści się w opisanym wyżej zakresie.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.