Uchwała nr 58/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 58/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Stałego Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej i uchwalenia Regulaminu tego SąduNa podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 58 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze uchwala się, co następuje:

1. Tworzy się Stały Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
2. Siedzibą Stałego Sądu Polubownego Adwokatury jest Warszawa.
3. Uchwala się Regulamin Stałego Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium NRA.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.