Uchwała nr 2/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentówUCHWAŁA NR 2/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku
(z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2017 rok.

Naczelna Rada Adwokacka:

1. TAJEMNICA ADWOKACKA (Uchwała Nr 15 KZA)
- wprowadzi rejestr naruszania tajemnicy adwokackiej, zawierający informacje
o podjętych działaniach przez organa samorządu
- dokona analizy potrzeb i opracuje procedurę postępowania organów samorządu polegających na wsparciu członków Adwokatury, w stosunku do których będą podejmowane czynności, które mogłyby stanowić próbę naruszenia tajemnicy zawodowej
(do wykonania Prezydium NRA)
- rozważy potrzebę wprowadzenia w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata
w kancelarii indywidualnej lub spółkach zapisu zobowiązującego adwokatów do informowania organów samorządu o każdej próbie naruszenia tajemnicy adwokackiej
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)


2. FUNDACJA ADWOKATÓW I ADWOKATURY POLSKIEJ (Uchwała Nr 17 KZA)
- dokona analizy możliwości wykorzystania do współpracy istniejących fundacji
- dokona analizy potrzeb i korzyści wynikających z powołania nowej ewentualnie wykorzystania istniejących fundacji
(do wykonania Prezydium NRA)


3. DOSTĘP DO SĄDU, SYSTEM POMOCY PRAWNEJ GWARANTOWANEJ PRZEZ PAŃSTWO, ZWROT KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ Z WYBORU (Uchwała nr 18 KZA)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących reformy przepisów
o opłatach sądowych poprzez dostosowanie ich do poziomu zamożności społeczeństwa w sposób umożliwiający uprawnionym realizację swojego prawa do sądu
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących reformy systemu nieodpłatnej przedsądowej i sądowej pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów wyznaczanych z urzędu
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących reformy przepisów
o zwrocie stronom postępowania kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z wyboru
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)


4. WYKONYWANIE ZAWODU (Uchwała nr 19 KZA)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymujące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)
- dokona analizy potrzeb i opracuje procedury postępowania organów samorządu dotyczących zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych
(do wykonania Prezydium NRA we współpracy z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych
(do wykonania Komisja Legislacyjna)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących umożliwienia wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)
- dokona zmiany Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach w zakresie uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami a kancelariami i spółkami z udziałem adwokatów
(do wykonania Komisji ds. Praktyki Adwokackiej)
- rozważy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących możliwości zatrudniania adwokatów w stosunku pracy w kancelariach indywidualnych i spółkach z udziałem adwokatów
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy z Komisją Legislacyjną)
- rozważy przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących zmiany zasad wykonywania zawodu w zespołach adwokackich oraz sposobu organizacji zespołów adwokackich
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy z Komisją Legislacyjną)
- dokona analizy i przygotuje propozycje ukształtowania zasad zatrudniania lub współpracy adwokatów z aplikantami adwokackimi
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy z Komisją Kształcenia Aplikantów Adwokackich)
- podejmie rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie uregulowania zasad doręczania pism, wyznaczania terminów rozpraw, zmian wyznaczonych terminów rozpraw oraz usprawiedliwienia nieobecności pełnomocników/obrońców na rozprawach związanych z korzystaniem urlopu wypoczynkowego przez adwokata
(do wykonania Prezydium NRA)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących likwidacji wymogów przedstawienia przez adwokatów zaświadczenia od lekarza sądowego w przypadku choroby
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy z Komisją Legislacyjną)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących przyznania adwokatom uprawnień w zakresie dostępu do rejestrów państwowych, w szczególności bazy PESEL, szerokiego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz rejestrów związanych z poświadczaniem dziedziczeń i stwierdzeniem nabycia spadku
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy z Komisją Legislacyjną)
- dokona zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
w zakresie uelastycznienia zasad wynagradzania adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania oraz w zakresie rozszerzenia możliwości pełnienia przez adwokatów funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego, w tym w szczególności w spółkach kapitałowych
(do wykonania Komisja Etyki we współpracy z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej)
- dokona analizy i przygotuje propozycje zmian legislacyjnych mających na celu rozszerzenie ustawowego zakresu uprawnień przysługujących adwokatom
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej we współpracy w Komisją Legislacyjną)
- przeprowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów
- podejmie działania mające na celu zwiększenie udziału adwokatów w mediacji jako mediatorów, jak i pełnomocników stron
(do wykonania Centrum Mediacyjne przy NRA we współpracy z Komisją ds. Arbitrażu)
- dokona analizy i opracuje program dalszego rozwoju sądownictwa polubownego zorganizowanego przy samorządzie
(do wykonania Komisja ds. Arbitrażu)
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych dotyczących poszerzenia ustawowych uprawnień adwokatów w zakresie sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych, tam gdzie obecnie wymagana jest forma aktu notarialnego oraz
o generalną możliwość uwierzytelniania podpisów i odpisów dokumentów
(do wykonania Komisja Legislacyjna)
- dokona analizy możliwości oraz korzyści związanych z utworzeniem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)

- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych wprowadzających możliwość wydłużenia terminu do złożenia środków zaskarżenia w sprawach skomplikowanych lub zawiłych
- przygotuje propozycje zmian legislacyjnych mających na celu poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do składania kasacji nadzwyczajnych
(do wykonania Komisja Legislacyjna)
- opracuje nowoczesny model doskonalenia zawodowego adwokatów obejmującego także wiedzę z zakresu dyscyplin pozaprawnych przydatnych do wykonywania zawodu
- opracuje system doskonalenia zawodowego adwokatów uwzględniający alternatywne formy szkolenia (np. e-learning, sekcje)
(do wykonania Komisja Doskonalenia Zawodowego)


5. WIZERUNEK (Uchwała nr 21 KZA)
- opracuje wspólną dla wszystkich organów samorządu koncepcję kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury oraz adwokatów
(do wykonania Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej)
- opracuje zasady materialnego wsparcia projektów izb adwokackich dotyczących wizerunku, edukacji prawnej i podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa
(do wykonania Prezydium NRA)
- podejmie działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa
(do wykonania Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej)
- podejmie działania w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych
(do wykonania Komisja ds. Edukacji Prawnej)


6. ZMIANA ZBIORU ZASAD ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU (Uchwały nr 22 i 26 KZA)
- dokona zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie wprowadzenia odpowiedniego wzorca postępowania adwokatów w przypadku prowadzenia każdej innej niż adwokacka działalności zarobkowej
- rozważy potrzebę opracowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), uwzględniającego wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego
(do wykonania Komisja Etyki we współpracy z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej)

- dokona przeglądu i uchyli przepisy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) dotyczące zasad wykonywania zawodu oraz wprowadzi zapisy regulujące te zasady w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata
w kancelarii indywidualnej lub spółkach
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)
- dokona zmian w Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach w zakresie wprowadzenia odpowiedniego wzorca postępowania adwokata przy prowadzeniu każdej innej niż adwokacka działalności zarobkowej
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)

7. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE (Uchwała nr 23 KZA)
- stworzy wytyczne dotyczące korzystania przez adwokatów z bezpiecznych narzędzi przechowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet
(do wykonania Komisja ds. Informatyzacji)
- przygotuje projekt wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie i utrzymywanie stron www. przez adwokatów
- przygotuje projekt wdrożenia serwisu umożliwiającego generowanie przez adwokatów druków papieru firmowego, wizytówki, teczki
(do wykonania Komisja ds. Informatyzacji we współpracy z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej)

- podejmie działania w celu stworzenia możliwości przeprowadzenia wideokonferencji w gronie członków NRA
(do wykonania Prezydium NRA)


8. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU (Uchwała nr 24 KZA)
- dokona racjonalizacji zasad i wysokości odpisu na fundusz administracyjny NRA
(do wykonania Prezydium NRA)
- dokona renegocjacja ceny i sumy ubezpieczenie OC
(do wykonania Prezydium NRA)
- umożliwi wymianę doświadczeń zawodowych i samorządowych kobiet adwokatów
- dokona analizy i pracuje zasady wspierania inicjatyw mających na celu zwiększenie udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej
(do wykonania Zespół ds. Kobiet)
- utworzy model grupowego systemu zakupów dla adwokatów i aplikantów adwokackich
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)
- dokona zmiany ramowego planu szkolenia aplikantów adwokackich polegającej na ograniczeniu zakresu szkolenia do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwokackiego i pozostawieniu w kompetencji izb kształtowania programu szkolenia w zakresie uzupełniającym
(do wykonania Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich)
- w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości ustali zasady przechowywania akt związanych z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację i egzaminu adwokackiego
- opracuje zasady archiwizacji akt osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich
(do wykonania Prezydium NRA przy udziale Ośrodka Badawczego Adwokatury)
- dokona analizy potrzeb i zorganizuje archiwum adwokatury
(do wykonania Ośrodek Badawczy Adwokatury)
- dokona analizy potrzeb i opracuje procedurę mającą na celu zapewnienie stałego
i bieżącego udziału przedstawicieli organów samorządu oraz sekcji praktyków prawa w pracach legislacyjnych
- będzie brała udział w pracach parlamentarnych mających na celu zapewnienie wprowadzenia zaproponowanych przez organy samorządu zmian legislacyjnych
- dokona analizy potrzeb i rozważy konieczność powołania zespołu (biura) koordynującego bieżące prace w zakresie legislacji
(do wykonania Prezydium NRA)
- dokona implementacji ?Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur ? członków IBA? oraz podejmie współpracę w ramach ?Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019?
(do wykonania Komisja ds. Praktyki Adwokackiej)


9. SEKCJE (Uchwała nr 25 KZA)
- dokona analizy i opracuje zasady wsparcia udzielanego przez organy samorządu sekcjom praktyków prawa
- dokona zmiany Regulaminu ? O doskonaleniu zawodowym adwokatów dotyczącej możliwości zaliczenia punktów doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo
w działalności sekcji praktyków prawa
(do wykonania Komisja Doskonalenia Zawodowego)


10. ALEPPO (Uchwała Nr 18 KZA)
- dokona we współpracy z Polską Akcją Humanitarną zbiórki pieniędzy wśród adwokatów i aplikantów adwokackich oraz okręgowych rad adwokackich pod hasłem ?Adwokaci dla Aleppo?
(do wykonania Prezes NRA)


11. STRATEGIA ADWOKATURY (Uchwała nr 28 KZA)
- będzie podejmować działania określone w Strategii Adwokatury i będzie czuwać nad ich realizacją przez organy samorządu
(do wykonania Prezydium NRA)

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.