Uchwała nr 3/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 3/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.


1. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku
(z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka dokonuje następującego podziału czynności między członkami Prezydium NRA w ten sposób, że:


Prezes NRA adw. Jacek Trela:

a) reprezentuje NRA w kontaktach z organami władzy publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
b) kieruje pracami Prezydium NRA, w tym zwołuje posiedzenia Prezydium NRA
i proponuje porządek dzienny obrad Prezydium, podpisuje korespondencję urzędową oraz przydziela sprawy do załatwiania członkom Prezydium NRA;
c) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA
w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich;
d) nadzoruje zmiany legislacyjne oraz reprezentuje NRA w pracach parlamentarnych;
e) nadzoruje pracę Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej;
f) nadzoruje Izby Adwokackie w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu;
g) nadzoruje Redakcję ?Palestry? i Ośrodek Badawczy Adwokatury;
h) kieruje polityką kadrową Adwokatury, w tym nadzoruje sprawy personalne Biura NRA;
i) nadzoruje Biuro Prasowe NRA.

Wiceprezes NRA adw. Jerzy Glanc:

a) współdziała z Prezesem NRA w wykonywaniu jego obowiązków jako jego zastępca;
b) zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności;
c) nadzoruje zmiany legislacyjne oraz reprezentuje NRA w pracach parlamentarnych;
d) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich;
e) nadzoruje pracę Komisji Etyki, Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki;
f) nadzoruje Izby Adwokackie w Bydgoszczy, Koszalinie, Krakowie i Toruniu;
g) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.

Wiceprezes NRA adw. prof. dr hab. Piotr Kardas:

a) współdziała z Prezesem NRA w wykonywaniu jego obowiązków jako jego zastępca;
b) zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności;
c) nadzoruje zmiany legislacyjne oraz reprezentuje NRA w pracach parlamentarnych;
d) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA
w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich;
e) organizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi;
f) nadzoruje pracę Komisji Legislacyjnej;
g) nadzoruje Izby Adwokackie w Gdańsku, Łodzi i Warszawie;
h) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.

Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski:

a) odpowiada za wykonanie uchwał NRA i Prezydium NRA;
b) wykonuje czynności przewidziane w § 19 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich, w tym przygotowuje posiedzenie NRA
i Prezydium NRA, opracowuje projekty uchwał NRA i Prezydium NRA, redaguje protokoły posiedzeń Prezydium NRA i NRA, nadzoruje pracę Biura NRA, nadzoruje
i czuwa nad sprawozdawczością NRA i Prezydium NRA, w szczególności przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;
c) w porozumieniu z Prezesem NRA utrzymuje stałe kontakty z organami adwokatury, organami izb adwokackich, organami władzy publicznej oraz organami samorządów zawodowych;
d) współdziała z Prezesem NRA w zakresie reprezentacji NRA w pracach legislacyjnych;
e) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich;
f) planuje działalność NRA;
g) nadzoruje pracę Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji ds. Informatyzacji;
h) nadzoruje Izby Adwokackie w Kielcach, Radomiu i Rzeszowie;
i) załatwia skargi i wnioski;
j) analizuje odwołania od uchwał ORA;
k) współdziała z Prezesem NRA w zakresie realizacji polityki medialnej,
l) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.

Zastępca Sekretarza NRA adw. Anisa Gnacikowska:

a) zastępuje Sekretarza NRA, w tym:
b) załatwia bieżącą korespondencję;
c) załatwia skargi i wnioski;
d) prowadzi analizę składu osobowego Adwokatury;
e) analizuje uchwały ORA i czuwa nad sporządzeniem informacji o najważniejszych uchwałach (jako załącznik do protokołu posiedzeń Prezydium);
f) udziela informacji o pracach Prezydium NRA organom adwokatury, organom izb adwokackich i Redakcji ?Palestry?;
g) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA i Sekretarza NRA sprawy.
h) nadzoruje pracę Komisji ds. Edukacji Prawnej, Zespołu ds. Kobiet;
i) nadzoruje Izby Adwokackie w Częstochowie, Olsztynie i Płocku;
j) wraz z Sekretarzem NRA przygotowuje sprawozdanie organów adwokatury dla Prezydenta RP oraz sprawozdanie kadencyjne na Krajowy Zjazd Adwokatury;

Skarbnik NRA adw. Henryk Stabla:

a) wykonuje czynności przewidziane w § 20 Regulaminu działania organów adwokatury
i organów izb adwokackich, w tym przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzenie NRA;
b) nadzoruje działalność gospodarczą i finansową NRA oraz nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Adwokatury oraz sprawuje nadzór nad działalnością Biura NRA w tym zakresie;
c) składa oświadczenia i podpisuje dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych NRA
w trybie przewidzianym w § 16 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich;
d) wykonuje wszelkie czynności związane ze zwykłym zarządem majątkiem Adwokatury;
e) kieruje egzekwowaniem wierzytelności i zgłasza wnioski o ich umorzenie;
f) kontroluje działalność gospodarczą, a w szczególności inwestycyjną i remontową okręgowych rad adwokackich;
g) analizuje ekonomiczną działalność i sytuację bytową Adwokatury oraz przedstawia odpowiednie oceny i wnioski Prezydium NRA;
h) współpracuje z WKR;
i) nadzoruje pracę nad Centralnym Zespołem Wizytatorów;
j) nadzoruje Izby Adwokackie w Bielsko-Białej i Opolu;
k) opracowuje projekty aktów prawnych zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich;
l) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.

Członek Prezydium NRA adw. Ziemisław Gintowt:

a) współdziała z Prezesem NRA w zakresie reprezentacji NRA w pracach legislacyjnych
i kontaktach adwokatury z władzą publiczną;
b) nadzoruje prace Komisji ds. Arbitrażu;
c) nadzoruje Izby Adwokackie w Białymstoku, Lublinie i Siedlcach;
d) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.

Członek Prezydium NRA adw. Tomasz Jachowicz:

a) współdziała z Prezesem NRA w zakresie reprezentacji NRA w pracach legislacyjnych i kontaktach adwokatury z władzą publiczną;
b) nadzoruje pracę Komisji Praw Człowieka;
c) nadzoruje Izby Adwokackie w Szczecinie, Wałbrzychu i Zielonej Górze;
d) wykonuje przydzielone przez Prezesa NRA sprawy.


2. Traci moc uchwała nr 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.