Uchwała nr 4/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 4/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1999), pkt 11.2 i 11.3 Uchwały
IX Krajowego Zjazdu Adwokatury Warszawa 23-25 listopada 2007 r. oraz pkt 6 uchwały
nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka postanawia:

§ 1

Przyznać członkom samorządu adwokackiego, pełniącym funkcje w organach adwokatury oraz osobom wykonującym określone czynności zlecone przez organy samorządu, prawo do diet samorządowych.

§ 2

1. Ustalić wysokość jednej diety na kwotę 500 zł.
2. Liczba przyznanych diet zależy od zakresu zadań oraz zaangażowania osoby wykonującej funkcje samorządowe i inne czynności zlecone przez organy samorządu.

§ 3

1. Diety samorządowe mogą być przyznane członkom Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i jego zastępcom, osobom pełniącym funkcje sekretarzy prawniczych Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i V?ce Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Centralnego Zespołu Wizytatorów, Z-cy Przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów, Konsultantom i Doradcom Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Redaktorowi Naczelnemu ?Palestry?, Przewodniczącym Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej i innym adwokatom pełniącym funkcje samorządowe.
2. Naczelna Rada Adwokacka przyznaje diety samorządowe w wysokości określonej
w załączniku.
3. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, może przyznać zadaniowe diety samorządowe dla adwokatów innych niż wykazani w załączniku do niniejszej uchwały a wykonujących funkcje samorządowe bądź wykonujących inne czynności zlecone przez organy samorządu
z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu dla jednego adwokata może przyznać maksymalnie do 6 diet miesięcznie i do wysokości łącznej nie wyższej niż przeznaczone na ten cel środki wynikające z preliminarza budżetowego NRA na dany rok budżetowy.
4. Członkom Centralnego Zespołu Wizytatorów przysługują 2 diety samorządowe za każdą zakończoną wizytację. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może przyznać w uzasadnionych przypadkach do 4 diet samorządowych za jedną zakończoną wizytację.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Henryk Stabla)
Adw. Henryk Stabla

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.