Uchwała nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 5/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany ?Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej?Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale ?Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej? (przyjętym uchwałą
nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.2 lit. ?l? otrzymuje brzmienie:
?kolokwium ? egzamin z przedmiotów z bloku przedmiotów prawa karnego lub z bloku przedmiotów prawa cywilnego?.

2. W § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:
?Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchwala ramowy program szkolenia aplikantów adwokackich obejmujący przedmioty egzaminu adwokackiego wymienione w art. 78d Prawa o adwokaturze, a także przedmioty, których znajomość zostanie uznana za istotną w procesie szkolenia aplikantów. Okręgowa rada adwokacka może wprowadzić zmiany do ramowego programu szkolenia, o ile jest to wskazane ze względu na szczególne potrzeby aplikantów objętych szkoleniem?.

3. W § 19 ust.1 otrzymuje brzmienie:
?W czasie aplikacji aplikant przystępuje do kolokwium z bloku przedmiotów prawa karnego oraz do kolokwium z bloku przedmiotów prawa cywilnego?.

4. W § 30 ust.5 otrzymuje brzmienie:
?5. Zaległości w uiszczaniu opłaty rocznej lub składki samorządowej mogą stanowić podstawę do wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania dyscyplinarnego oraz niedopuszczenia do sprawdzianu bądź kolokwium?.
§ 2

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.