Uchwała nr 6/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 6/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.


o zmianie uchwały w sprawie odznaki adwokackiej


Na podstawie art. 58 w zw. z art. 3 ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

I. W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. w brzmieniu nadanym uchwałą NRA nr 92/2013 z dnia 16 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się tytuł uchwały, nadając mu brzmienie:
?Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. o ustanowieniu odznaki adwokackiej?

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
?Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym nadaje Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej poprzedzony opinią Kapituły.?

3) w § 4 uchyla się ust. 4.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
?§ 5.
1. Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej działa Kapituła do spraw odznaczeń, zwana dalej Kapitułą.
2. Kapitułę tworzą adwokaci, którym nadano Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym.
3. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących odznaki adwokackiej, a w szczególności opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym oraz może występować z inicjatywą nadania odznaki.
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje i im przewodniczy Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej lub wyznaczony przez niego Wiceprezes NRA.
5. Opinia Kapituły może być wydana także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania i zatwierdzona w trybie głosowania obiegowego zarządzonego przez Prezesa NRA?.5) § 6 otrzymuje brzmienie:
?§ 6.
1) Odznaki adwokackie ?Adwokatura Zasłużonym? nadaje się z okazji świąt państwowych lub uroczystości adwokackich.
2) Do wniosku okręgowej rady adwokackiej o nadanie odznaki adwokackiej należy dołączyć akta osobowe adwokata, którego wniosek dotyczy. Przed podjęciem decyzji Prezydium NRA może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku lub
o udzielenie dodatkowych informacji.
3. Odznaki adwokackie wręcza Prezes NRA lub upoważniony przez niego członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Wręczenie odznak adwokackich powinno mieć uroczystą formę i nastąpić podczas obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury, posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej lub Prezydium NRA, zgromadzenia izby adwokackiej lub posiedzenia okręgowej rady adwokackiej albo podczas innej uroczystości samorządowej.
3. Wraz z odznaką adwokacką wręcza się honorowy dyplom i legitymację. Wzory honorowego dyplomu i legitymacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6) w § 8 ust. 3 przecinek zastępuje się kropką, a słowa ?po zasięgnięciu opinii Kapituły? uchyla się.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały
o ustanowieniu odznaki adwokackiej.

IV. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl
w zakładce: Przepisy adwokackie.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.