Uchwała nr 8/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 8/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 21 stycznia 2017 r.w sprawie zwołania Kongresu Prawników Polskich


Naczelna Rada Adwokacka popiera postulat zwołania Kongresu Prawników Polskich, jako forum międzyśrodowiskowej wymiany poglądów na temat kondycji i kierunków reformy wymiaru sprawiedliwości, widząc w tej inicjatywie jeden z instrumentów szeroko pojmowanego konstruktywnego dialogu społecznego.

Adwokatura, której ustawowe zadanie obejmuje nie tylko udzielanie pomocy prawnej, lecz również współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, dostrzega potrzebę aktywnego udziału we wszelkich działaniach obywatelskich zmierzających do rzeczowej debaty o wszystkich aspektach i problemach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz kierunkach jego rozwoju. W szczególnym zainteresowaniu Adwokatury pozostają gwarancje dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, realizowane przede wszystkim przez prawo obywateli do rzetelnego procesu, ograniczenie barier sądowych, długotrwałych procesów, nadmiernie skomplikowanych procedur, zbyt wysokich opłat sądowych i niewłaściwie skonstruowanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wymaga pełnych gwarancji niezawisłego orzekania, ochrony niezależności sędziowskiej, autonomii Adwokatury oraz tajemnicy adwokackiej. W interesie publicznym leży bowiem sprawnie działający i przyjazny dla obywatela system wymiaru sprawiedliwości, którego istotą jest niezawisłe sądownictwo
i samorządna adwokatura.

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do podejmowania, w ramach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, działań zmierzających do zwołania Kongresu Prawników Polskich, w tym ustalenia jego programu.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.