Uchwała nr 26/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 26/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 lutego 2017 r.


Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 615), w wykonaniu uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 października 2016 roku nr 68/2016 i 69/2016, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia o:
I. Wniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności:
1. Następujących przepisów:
a) § 2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668);
b) § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
c) § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
d) § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
e) § 8 ust. 1 pkt 2, pkt 8 i pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
f) § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
g) § 10 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
h) § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (dalej: "Rozporządzenie") w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (dalej: "Rozporządzenie zmieniające");
z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim zaskarżone przepisy naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;
z art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615) ? poprzez wadliwe wykonanie przez Ministra Sprawiedliwości delegacji ustawowej.
2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668) ? z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim w zakresie w jakim zaskarżony akt normatywny narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
II. Ustanowieniu pełnomocników w postępowaniu wywołanym wniesieniem wniosku, w tym do reprezentowania wnioskodawcy na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnoszenia i podpisywania w imieniu wnioskodawcy pism procesowych w osobach:

- adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
- adw. Rafał Dębowski, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej
- adw. dr hab. Szymon Byczko
- adw. dr hab. Jacek Skrzydło

Każdy z pełnomocników upoważniony jest do samodzielnego działania.

UZASADNIENIE

Uchwałami z dnia 22 października 2016 roku Naczelna Rada Adwokacka postanowiła o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadania zgodności z Konstytucją oraz z ustawą Prawo o adwokaturze przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, powierzając jednocześnie wykonanie tego wniosku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12. Natomiast w myśl art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury. Przez ?reprezentowanie adwokatury? należy rozumieć zatem także występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o uruchomienie kontroli konstytucyjności prawa na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a zatem czynność ta mieści się w zakresie kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jako nie zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej mocą art. 59 ust 3 ustawy Prawo o adwokaturze.


Adw. Jacek Trela Jacek Trela
Prezes NRA .............................................


Adw. Jerzy Glanc Jerzy Glanc
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas Piotr Kardas
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Rafał Dębowski Rafał Dębowski
Sekretarz NRA ............................................


Adw. Anisa Gnacikowska Anisa Gnacikowska
Zastępca Sekretarza NRA ............................................


Adw. Henryk Stabla Henryk Stabla
Skarbnik NRA ............................................


Adw. Ziemisław Gintowt nb
Członek Prezydium NRA ............................................


Adw. Tomasz Jachowicz Tomasz Jachowicz
Członek Prezydium NRA ............................................


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.