Uchwała nr 13/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


1 UCHWAŁA NR 13/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2017 r.


o zmianie uchwały Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich
Na podstawie art. 58 w zw. z art. 3 ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala:
I. W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 27/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 lit. c skreśla się,
2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
?Organizatorem konkursu finałowego jest ORA wskazana przez Prezydium NRA spośród izb, której reprezentanci byli w gronie laureatów poprzedniego konkursu finałowego, przy merytorycznym wsparciu Komisji. W uzasadnionych przypadkach Prezydium NRA może wskazać inną ORA jako organizatora konkursu finałowego.?
3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
?Jury konkursu finałowego powołuje Prezydium NRA w składzie: Przewodniczący i pięciu członków - w tym przynajmniej dwie osoby z Komisji oraz jedna osoba z izby organizującej konkurs?.
4) w § 7 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
?b) Komisja w przypadku konkursu finałowego.?
5) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?Jury może przeprowadzić wśród publiczności konkursu głosowanie w celu wyboru laureata publiczności?.
2
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały Regulamin
konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.
IV. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl
w zakładce Przepisy adwokackie.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.