Uchwała nr 20/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów
Uchwała Nr 20
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.

Wykonywanie zawodu

1. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań zmierzających do:
a. ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymujące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi;
b. zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji na rynku usług prawnych; oraz
c. zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.
2. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań, które doprowadzą do uelastycznienia form współpracy pomiędzy adwokatami
a kancelariami i spółkami z udziałem adwokatów oraz uregulowania zasad zatrudniania lub współpracy z aplikantami adwokackimi.
4. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania kwestii prawa do urlopów adwokackich, które byłyby podstawą do zniesienia terminu lub odroczenia rozprawy.
5. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę likwidacji wymogów przedstawienia przez adwokatów zaświadczenia od lekarza sądowego w przypadku choroby.
6. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę przyznania adwokatom uprawnień
w zakresie dostępu do rejestrów państwowych, w szczególności bazy PESEL, szerokiego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz rejestrów związanych
z poświadczaniem dziedziczeń i stwierdzeniem nabycia spadku.
7. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę uelastycznienia zasad wynagradzania adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania.
8. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozszerzenia zakresu dopuszczalnego świadczenia usług przez adwokatów.
9. Krajowy Zjazd Adwokatury rekomenduje rozszerzenie możliwości pełnienia przez adwokatów funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach prawa handlowego,
w tym w szczególności w spółkach kapitałowych.
10. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę poszerzenia ustawowych uprawnień adwokatów w zakresie sporządzania protokołów organów spółek kapitałowych tam gdzie obecnie wymagana jest forma aktu notarialnego oraz o generalną możliwość uwierzytelniania podpisów i odpisów dokumentów.
11. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę rozważenia utworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia OC adwokatów, rozważając możliwość współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.
12. Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania modelu zaskarżania orzeczeń sądowych oraz składania pism procesowych w terminach wydłużanych ze względu na stopień skomplikowania lub zawiłość sprawy oraz poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do składania kasacji nadzwyczajnych.
13. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę wypracowania i wdrożenia optymalnego
i przyjaznego adwokatom modelu doskonalenia zawodowego obejmującego również wiedzę z zakresu dyscyplin pozaprawnych przydatnych do wykonywania zawodu.
14. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do rozwijania alternatywnych form doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń w formule e-learningu oraz rozwijania doskonalenia przez działalność sekcji.


Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Janusz Długopolski
Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Anna Barczyk
Adwokat Anna Barczyk

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.