Uchwała nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała KZA dot. działania organów NRA 1
Uchwała Nr 24
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.
1. Krajowy Zjazd Adwokatury opowiada się za zracjonalizowaniem zasad i wysokości odpisu na fundusz administracyjny NRA celem finansowego wzmocnienia Izb dla realizacji zadań własnych.
2. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej renegocjację ceny i sumy ubezpieczenia OC.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej, w tym udziału we władzach Adwokatury.
4. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej utworzenie grupowego systemu zakupów informacji prawnej oraz podjęcie negocjacji w celu uzyskania korzystnej oferty na zakup systemu informacji prawnej.
5. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca ograniczenie zakresu ramowego planu szkolenia NRA do wymagań ustawowych dotyczących egzaminu adwokackiego. W zakresie uzupełniającym szkolenie kompetencja do kształtowania jego programu i organizacji należy do Izb.
6. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę uregulowania zasad przechowywania akt związanych z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego oraz archiwizacji akt adwokatów i aplikantów adwokackich.
7. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do daleko idącej intensyfikacji uczestniczenia w procesach legislacyjnych. Zjazd ponownie zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką, aby dążyła do zapewnienia przedstawicielom samorządu możliwości aktywnego udziału w pracach komisji legislacyjnych. Krajowy Zjazd Adwokatury widzi potrzebę aktywnego uczestnictwa sekcji praktyków prawa w pracach legislacyjnych.
2
8. W związku z ilością projektów legislacyjnych, które każdego roku są procedowane przez rząd i parlament Krajowy Zjazd Adwokatury postuluje powołanie, obok komisji legislacyjnej składającej się autorytetów prawniczych, stałego, profesjonalnego zespołu lub biura koordynującego bieżące prace w zakresie legislacji.
9. Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do implementacji ?Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur ? członków IBA?.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Adwokatury Janusz Długopolski Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz Krajowego Zjazdu Adwokatury Anna Barczyk Adwokat Anna Barczyk

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.