Uchwała nr 25/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


1
Uchwała Nr 25
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.
Sekcje
1. Krajowy Zjazd Adwokatury z życzliwością odnosi się do oddolnej aktywności adwokatów, w szczególności działalności tworzonych przy Okręgowych Radach Adwokackich sekcji praktyków prawa.
2. Krajowy Zjazd Adwokatury wskazuje na pozytywne efekty działalności sekcji praktyków prawa, takie jak wymiana doświadczeń pomiędzy adwokatami, integracja środowiskowa, promowanie wiedzy z danej dziedziny prawa wśród potencjalnych klientów, budowanie wizerunku całej Adwokatury poprzez aktywność zewnętrzną.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury uważa, że sekcje mogą również odegrać znaczącą rolę opinio- i projektodawczą w procesach legislacyjnych dotyczących dziedzin prawa pozostających w obszarach zainteresowania sekcji.
4. Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża zapatrywanie, że sekcje praktyków prawa, jako ruch oddolny, powinny być tworzone wszędzie tam, gdzie zgłoszą się adwokaci chętni do ich utworzenia.
5. Działalność sekcji wpisywać się winna w ogólne cele działalności organów Adwokatury i organów Izb Adwokackich. Organy te powinny udzielać sekcjom wsparcia, w miarę możliwości również w wymiarze finansowym.
6. Krajowy Zjazd Adwokatury zaleca Naczelnej Radzie Adwokackiej zmianę regulaminu o doskonaleniu zawodowym adwokatów w ten sposób, aby uczestnictwo w działalności sekcji, w szczególności udział w konferencjach i seminariach czy też przygotowywanie publikacji, uprawniało (w porozumieniu z właściwymi komisjami doskonalenia zawodowego) do zaliczenia punktów doskonalenia zawodowego na podobnych zasadach,
2
jak udział w pracach czy uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez komisje powołane przy Okręgowych Radach Adwokackich.
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Adwokatury Janusz Długopolski Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz Krajowego Zjazdu Adwokatury Anna Barczyk Adwokat Anna Barczyk KZA

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.