Uchwała nr 27/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów
Uchwała Nr 27
Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 26 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia liczby członków i zastępców członków
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych
(reasumpcja)


Na podstawie art. 56 pkt. 3a ustawy z dnia 26 maja1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.) Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje:

§1
Ustala się liczbę członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i ich zastępców na
29 członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i 6 zastępców.

§2
Ustala się liczbę członków sądów dyscyplinarnych i ich zastępców w izbach zrzeszających:
a) do 600 adwokatów na 14 członków sądu dyscyplinarnego i 2 zastępców,
b) od 601 do 2000 adwokatów na 20 członków sądu dyscyplinarnego i 3 zastępców,
c) od 2001 do 3000 adwokatów na 27 członków sądu dyscyplinarnego i 4 zastępców,
d) powyżej 3000 adwokatów na 33 członków sądu dyscyplinarnego i 6 zastępców.

§3
Dla ustalenia liczby wybieranych członków sądów dyscyplinarnych i ich zastępców,
o których mowa w §2, przyjmuje się liczbę adwokatów na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonuje się wyboru do tych organów.

§4
W przypadku, w którym liczba sędziów lub zastępców sędziów sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej w momencie wejścia w życie niniejszej uchwały jest niższa niż określona
w § 2, uzupełniające wybory sędziów i zastępców sędziów dyscyplinarnych przeprowadza się na najbliższym zwyczajnym zgromadzeniu izby.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Janusz Długopolski
Adwokat Janusz Długopolski Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury
Anna Barczyk
Adwokat Anna Barczyk KZA

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.