Uchwała nr 14/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa składka składki
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl
1
UCHWAŁA NR 14/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2017 r.
Na podstawie art. 58 pkt 11 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła określić udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2017 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny w ten sposób, że:
I. Ustalić udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby w kwocie miesięcznej po:
- 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) ? liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.;
- 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) ? liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) ? liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
- 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) ? liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu (radcy prawnego, pracownika naukowego), w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
II. Zwolnić Izby Adwokackie z naliczania i zapłaty składek:
1) od kobiet adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy;
2
2) od adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu;
3) od adwokatów w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, jeżeli w tych okresach adwokat jest adwokatem niewykonującym zawodu, z zastrzeżeniem ust. 1.
III. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego NRA płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.
Skarbnik
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Henryk Stabla)
Adw. Henryk Stabla

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.