Uchwała nr 23/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 23/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 1 lipca 2017 r.


w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95l ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala:
1. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, które ponosi obwiniony w razie skazania, ustala się w kwocie:
a) 1 000 zł za dochodzenie dyscyplinarne,
b) 1 000 zł za postępowanie przed sądem dyscyplinarnym I instancji,
c) 1 000 zł za postępowanie przed sądem II instancji.
2. W uzasadnionych wypadkach sąd kierując się zasadami słuszności może zwolnić obwinionego, który został skazany od obowiązku ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania w całości lub w części albo podwyższyć wysokość tych kosztów nie więcej niż do kwoty 3 000 zł za każdy etap, o którym mowa w art. 95c pkt. 1 i 2 poa.
3. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się odrębnie dla każdego z obwinionych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.