Uchwała nr 24/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 24/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 1 lipca 2017 r.   

Naczelna Rada Adwokacka, obserwując działania legislacyjne podejmowane  w obecnej kadencji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego,  w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne państwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas, gdy poszczególne rodzaje władz wzajemnie się wspierają  i uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich.

Polscy Adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym.

Naczelna Rada  Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne  od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak  i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.  Naczelna Rada Adwokacka dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa zauważa, że Adwokatura Polska od lat zgłaszała w tej płaszczyźnie konkretne i merytoryczne postulaty zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. Reforma sądownictwa wymaga dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawę realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadzą do politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym  do zmarginalizowania i osłabienia sądownictwa w Polsce. Zwracamy uwagę, że dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty jak poprawienie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a dodatkowo część z nich stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji  prowadzi do całkowitej utraty społecznego zaufania do sądów.                 

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla konieczność powstrzymania się przedstawicieli organów państwa od publicznego delegitymizowania orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza judykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli  do całego wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju. Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela     

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.