Uchwała nr 42/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA Nr 42/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 24 lipca 2017 r.   

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając na podstawie art. 58 pkt. 9 w zw.  z art. 59 ust. 3 ustawy - Prawo o adwokaturze uchwaliło jednogłośnie:

wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z postulatem przekazania - na postawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Sejmowi do ponownego rozpatrzenia: 

- ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  oraz niektórych innych ustaw,

- ustawy z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych  oraz niektórych innych ustaw,

- ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Sądzie Najwyższym. 

UZASADNIENIE 

Konstytucyjny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę sądowniczą, odrębną i niezależną od innych władz, sprawują sądy i trybunały. Niezawiśli sędziowie powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są nieusuwalni. Na straży tego systemu stoi Krajowa Rada Sądownictwa, której wybieralni członkowie pełnią swoją funkcję przez czteroletnią kadencję.

To gwarancja prawa każdego obywatela do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Przyjęte przez Parlament ustawy: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianie ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym nie zapewniają realizacji konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawa, ingerując w sposób niedozwolony  w konstytucyjnie gwarantowane podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Przyjęte zmiany nie stanowią oczekiwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Prowadzą one jedynie do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, czemu Adwokatura Polska sprzeciwia się stanowczo.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, realizując swoją ustawową kompetencję, uchwaliło jak na wstępie.   

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.