Uchwała nr 27/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 27/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 września 2017 r.


o zmianie uchwały
"Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów"


Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

I. W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2011 z dnia 17 września 2011 r. ?Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów? zmienionej uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
?przeprowadzanie wizytacji indywidualnych kancelarii adwokackich, spółek, w których wspólnikami są adwokaci i zespołów adwokackich oraz filii kancelarii adwokackich
i oddziałów spółek mających siedzibę w danej izbie adwokackiej w tym także, gdy siedziba główna znajduje się w innej izbie?.

2) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
?4. Protokół z wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę na terenie innej izby adwokackiej wizytator przesyła również do okręgowej rady adwokackiej właściwej wg siedziby głównej adwokata lub spółki?.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów".
IV Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.


Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.