Uchwała nr 45/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA Nr 45/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 22 sierpnia 2017 r.


Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy ? Prawo
o adwokaturze, w związku z art. 60 ustawy ? Prawo o adwokaturze i art. 58 pkt. 3 ustawy ? Prawo o adwokaturze

uchwaliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym:

uchylić Uchwałę Nr 213/2017 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2017 roku.

Uzasadnienie


Uchwałą Nr 213/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie (dalej: ORA) zrezygnowała z prenumeraty "Palestry" dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie od dnia 1 maja 2017 roku oraz postanowiła prenumerować od dnia 1 maja 2017 roku 150 egzemplarzy "Palestry", które będą dostępne nieodpłatnie dla aplikantów adwokackich w dziale szkolenia aplikantów.

"Palestra" jest organem prasowym samorządu, stanowi ważny element doskonalenia zawodowego adwokatów i kształcenia aplikantów adwokackich oraz składnik tożsamości Adwokatury. Jest jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce, a jednocześnie periodykiem prawniczym o najdłuższej tradycji, cieszącym się uznaniem w całym środowisku prawniczym.

Uchwałą Nr 2/XI/92 z dnia 8 lutego 1992 roku Naczelna Rada Adwokacka między innymi zobowiązała okręgowe rady adwokackie do zapewnienia wszystkim aplikantom adwokackim otrzymywania egzemplarzy "Palestry" w ramach funduszy przeznaczonych na kształcenie aplikantów. Powyższa zasada w zakresie dotyczącym zapewnienia aplikantom adwokackim egzemplarzy ?Palestry? została utrzymana Uchwałą Nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 czerwca 2014 roku oraz potwierdzona Uchwałą Nr 53/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 grudnia 2014 roku.

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady (art. 58 pkt 3 p.o a.). Uchwała Nr 213/2017 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 roku jest sprzeczna z uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącymi zapewnienia wszystkim aplikantom adwokackim egzemplarzy miesięcznika "Palestra" i jako taka winna zostać uchylona jako sprzeczna z prawem na podstawie przepisu art. 60 p.o a.

W związku z powyższym uchwalono jak na wstępie.Zastępca Sekretarza
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Anisa Gnacikowska)
Adw. Anisa Gnacikowska

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.