Uchwała nr 51/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 51/2017
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zasad udzielania pomocy prawnej przez adwokatów
oraz rzetelności dziennikarskiej


W związku z prezentowanymi w mediach wypowiedziami zawierającymi krytyczne oceny adwokatów ze względu na ich klientów, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że ustawowym obowiązkiem adwokata jest niesienie pomocy prawnej każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Odmowa udzielenia pomocy może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których nie zalicza się m.in. przekonań politycznych klienta, światopoglądu, przynależności partyjnej, pełnionych funkcji, ani też zarzucanych mu czynów.

Świadczenie pomocy prawnej przez każdego adwokata wedle najlepszej wiedzy i woli stanowi podstawową gwarancję ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Wszelkie przejawy deprecjonowania adwokatów z uwagi na osoby, którym udzielają pomocy prawnej są przejawem dyskryminacji zarówno tych osób, jak i samych adwokatów. Zachowania takie mogą prowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z pomocy prawnej przez określone osoby lub grupy społeczne, godząc tym samym w podstawowe zasady państwa prawnego określone w Konstytucji RP.

Rzetelność i sumienność dziennikarska wymaga znajomości i respektowania powyższych zasad w przygotowywanych publikacjach.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że obowiązkiem każdego adwokata, niezależnie od pełnionych funkcji publicznych, w tym adwokata sprawującego mandat posła lub senatora, jest przestrzeganie określonych w systemie prawa reguł wykonywania zawodu, respektowanie zasad etyki i godności zawodu adwokata oraz współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, jak również dbanie o dobre imię zawodu adwokata w przestrzeni publicznej. Wypowiedzi kwestionujące prawo do pomocy prawnej gwarantowanej przez adwokata określonym osobom lub instytucjom, zwłaszcza prezentowane przez członków Palestry, bez wątpienia godzą w te fundamentalne zasady, zaś w odbiorze społecznym podważają zaufanie do zawodu adwokata.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.