Uchwała nr 29/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 29/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 18 grudnia 2017 r.


Naczelna Rada Adwokacka, w głosowaniu obiegowym, działając na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 58 pkt. 9 Prawa o adwokaturze postanowiła:

1. negatywnie zaopiniować uchwalone ustawy:
a. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw,
b. o Sądzie Najwyższym

oraz

2. zwrócić się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do ochrony ładu konstytucyjnego, zmienianego w następstwie uchwalenia powyższych ustaw.


UZASADNIENIE

Uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęte przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bez poprawek: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawa o Sądzie Najwyższym zawierają postanowienia głęboko ingerujące w ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, którego jednym z trzech filarów, w świetle przepisów obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest odrębna i niezależna od innych władza sądownicza, sprawowana przez sądy
i trybunały.
Podstawą określonego w Konstytucji, zaaprobowanego przez Naród Polski w drodze referendum, ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada trójpodziału władzy. Zasada ta wyklucza rozwiązania ustawowe, umożliwiające sprawowanie przez władzę wykonawczą zwierzchniej kontroli nad władzą sądowniczą. W jej świetle niedopuszczalne jest uchwalanie przepisów, które mogą faktycznie prowadzić do zmiany ustroju państwa bez zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niezawisłe sądownictwo z Sądem Najwyższym na czele, chronione przez nienaruszalną w trakcie konstytucyjnej kadencji Krajową Radę Sądownictwa stwarza gwarancje ochrony praw każdego obywatela.
Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że procedowanie powyższych ustaw, ze względu na szczególne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, winno odbywać się
w ramach szerokiego konsensusu społecznego, gdyż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Uchwalanie prawa, które dotyczy najważniejszych gwarancji każdego obywatela w kraju doświadczonym jak żaden inny problemem sądownictwa podległego władzom narzuconych Narodowi reżimów, wymaga głębokiego namysłu i ponadpartyjnej zgody. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma pełne prawo do obawy przed zmianami zbyt szybkimi, zbyt drastycznymi i zbyt głębokimi w świetle gwarancji konstytucyjnych. Rozumienie i poszanowanie praw obywateli to obowiązek każdego polityka, zwłaszcza sprawującego władzę.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.