Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Wróć do listy dokumentów


OBWIESZCZENIE
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej
i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)
Na podstawie uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r.
ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez
Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98)
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej
nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r., uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej
nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.
oraz uchwałą 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r.

Zbiór Zasad
Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)


Nawiązując do długoletniej tradycji, zwłaszcza zaś doświadczeń
w wykonywaniu wolnego, niezależnego i samorządnego zawodu,
zgromadzonych w okresie osiemdziesięciolecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej, opierając się na wzorcach pierwszego Zbioru Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalonego przez Naczelną Radę
Adwokacką 6 i 7 maja 1961 roku, dostrzegając potrzebę udoskonalenia
i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego
do zmieniającej się rzeczywistości Naczelna Rada Adwokacka
postanowiła 10 października 1998 r. uchwalić Zbiór Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)
(uchwała nr 2/XVIII/98)


ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


§ 1
1. Zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu
adwokata.
2. Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które
mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.
3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu
adwokackiego.
4. Obowiązkiem adwokata wykonującego zawód za granicą jest przestrzeganie norm
zawartych w niniejszym kodeksie, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących
w kraju goszczącym.

§ 2
W przypadkach nieujętych w „Zbiorze” adwokat powinien kierować się zasadami
ustalonymi w uchwałach władz samorządu adwokackiego, w orzecznictwie dyscyplinarnym
oraz w normach zwyczajowych przyjętych przez środowisko adwokackie.


§ 3

Zasady „Zbioru” obowiązują odpowiednio aplikantów adwokackich.


§ 4
Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce adwokackiej lub naruszenie
godności zawodu podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym.


§ 5
Każdy adwokat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez członków
adwokatury zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności zawodu. Jest uprawniony do
zwrócenia uwagi koledze naruszającemu powyższe zasady.


§ 6
Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów
klienta.


§ 7
W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody
i niezależności. Na adwokacie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o to, aby nie
przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania interesów klienta.


§ 8
Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy,
z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności
zawodowej.


§ 9
1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które:
a) uwłaczałyby godności zawodu,
b) ograniczałyby niezawisłość adwokata,
c) podważałyby zaufanie publiczne do Adwokatury.
2. Za kolidujące z wykonywaniem zawodu adwokackiego uznaje się w szczególności:
a) zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy, sprawowanie funkcji
członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego oraz członka rady
nadzorczej oddelegowanego do zarządu spółki prawa handlowego, chyba że jest to
przejściowo sprawowana funkcja, mająca za cel wykonanie określonego i ograniczonego
w czasie zlecenia klienta;
b)podejmowanie się zawodowo pośrednictwa przy transakcjach handlowych, z wyjątkiem
doradztwa przy zawieraniu umów oraz dokonywania w ramach działalności kancelarii
adwokackiej czynności handlowych i finansowych niezwiązanych z wykonywaniem
zawodu adwokata;
c) prowadzenie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osobą prowadzącą inną
działalność, gdy taka sytuacja byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej lub mogła
narazić dobre imię Adwokatury.
3. Przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa obowiązuje go
najwyższa staranność w badaniu, czy umowa ta nie narusza zasad etyki adwokackiej
i godności zawodu.
4. Za zgodne z etyką zawodową uznaje się wykonywanie przez adwokata funkcji syndyka,
podejmowanie czynności nadzorcy sądowego, likwidatora i zarządcy działającego na
podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, pełnienie funkcji kuratora we władzach
fundacji, w radach nadzorczych, zarządach spółdzielni mieszkaniowych i innych, a także
pełnienie obowiązków członka zarządu i prokurenta spółek prawa handlowego z
zastrzeżeniem przepisów powyższych, a także dotyczących zasad ochrony tajemnicy
adwokackiej. W trakcie pełnienia powyższych funkcji, adwokata obowiązuje stosowanie się
do przepisów niniejszych zasad.


ROZDZIAŁ II
Wykonywanie zawodu


§ 10
Adwokat nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu
powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie.


§ 11
Adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji.


§ 12
Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie
przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn,
który miałby zostać popełniony w przyszłości.


§ 13
Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie zasad
rzeczowości.


§ 14
Adwokat odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego zredagowanych,
nawet jeśli nie zostały przez niego podpisane.


§ 15
Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez
klienta, powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub
mało prawdopodobnych.


§ 16
W razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat
powinien nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz
i godności zawodu adwokackiego. W korespondencji zawodowej należy przestrzegać
właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani grozić ściganiem
karnym lub dyscyplinarnym.


§ 17
Adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność
słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno
wobec sądu i organów państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak
aby nie uchybić zasadzie godności zawodu.


§ 18
1. Adwokat powinien unikać publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do
klienta, osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.
2. Niedopuszczalne jest publiczne okazywanie przez adwokata zażyłości z osobami
zatrudnionymi w sądach, urzędach i w organach ścigania.
3. W kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyjmowania roli rzecznika
prasowego swojego klienta, lecz powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi na
zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, przedstawiające w ocenie adwokata sprawę
jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie.


§ 19
1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed
ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku
z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące
sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby
zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami
elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki
zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych
i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia
klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków.
7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.
8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub
radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu.


§ 20
W przypadku dokonywanego przeszukania w lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód,
lub w mieszkaniu prywatnym adwokata, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej
czynności przedstawiciela samorządu adwokackiego.


§ 21
Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy, której wynik może dotyczyć
jego osoby lub majątku, chyba że roszczenie dotyczy członka rodziny lub jest wspólne dla
niego i dla strony.


§ 22
Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej,
jeżeli:
a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub
w sprawie z nią związanej;
b)brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej
sprawie;
d) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił
już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią
związanej.


§ 23
Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania
klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami
pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.


§ 23a
1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod
warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:
a) zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;
b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów
i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
c) dokładna i nie wprowadzająca w błąd;
d)przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej;
e) nie ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu.
2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny
z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:
a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;
b)oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na
wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie
informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie
tej oferty;
c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną
według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających dane
wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;
d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;
e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne
życzenie potencjalnego klienta;
f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej
stronie w katalogach i wyszukiwarkach;
g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;
h) wydawanie broszur lub informatorów.
3. Informacje mogą zawierać:
a) znak towarowy lub graficzny kancelarii lub spółki;
b) nazwę i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności,
adres e-mailowy oraz nazwę strony internetowej;
c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem wraz ze wskazaniem, który
ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające – ich
nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji;
d) listę osób stale współpracujących z kancelarią lub spółką;
e) tytuł lub stopień naukowy adwokata;
f) dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze
wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami
zagranicznymi;
g) dane o możliwości świadczenia pomocy prawnej w obcych językach;
h) podanie roku założenia kancelarii lub spółki oraz daty rozpoczęcia działalności;
i) przynależność do określonej izby adwokackiej;
j) wykaz publikacji adwokata;
k) zamieszczenie informacji o posiadanych kwalifikacjach innych niż prawnicze;
l) wizerunek adwokata;
m)wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta –
oświadczenie na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania;
n) wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta –
wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być
sformułowana jednoznacznie. Należy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje
ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.
5. Adwokat może podać wysokość polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.


§ 23b
1. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie oferty
skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego życzenia.
2. Informacje nie mogą w szczególności:
a) stwarzać prawdopodobieństwo wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do
wyników pracy adwokata;
b) powoływać się na osobistą znajomość sędziów, prokuratorów i urzędników;
c) zawierać bezpośrednich porównań w zakresie jakości z innymi możliwymi do
identyfikacji adwokatami i członkami innych korporacji prawniczych lub ich krytyki;
d) posługiwać się niestosowną lub natarczywą formą;
e) zawierać jakichkolwiek elementów ocennych.
3. Niedopuszczalne jest odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod
pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata, jego kancelarii lub
spółki.
4. Niedopuszczalne jest zwracanie się do potencjalnych klientów w celu przekazywania
informacji o swojej działalności, również podczas nieproszonych wizyt, rozmów
telefonicznych i w korespondencji do osób nie zwracających się do adwokata o pomoc
prawną.
5. Niedopuszczalne jest zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji
o adwokacie.
6. Za publikowanie informacji adwokat nie może płacić żadnego wynagrodzenia
z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji.


§ 23c
1. Pisma adwokata w związku ze świadczoną pomocą prawną winny zawierać:
a) imię i nazwisko adwokata oraz adres w przypadku, jeśli świadczy on pomoc prawną
w ramach indywidualnej kancelarii;
b)nazwę/firmę i adres spółki, w ramach której adwokat świadczy pomoc prawną
w przypadku, jeśli świadczy on ją w ramach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub
komandytowej;
c) adres filii i oddziału kancelarii lub spółki w przypadku, gdy zostały one utworzone, wraz
z adresem siedziby kancelarii lub spółki.
2. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub
komandytowej, w której wspólnikiem jest adwokat, stosownie do okoliczności należy podać
pełną listę wspólników takiej spółki (w przypadku spółki komandytowej –
komplementariuszy) wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli
w spółce powołane są osoby zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych
funkcji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nazwa spółki nie pozostawia wątpliwości co do
wspólników będących adwokatami.
3. W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej,
partnerskiej lub komandytowej, w której wspólnikiem jest prawnik zagraniczny w rozumieniu
ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez
okręgową radę adwokacką należy podać:
a) tytuł zawodowy wyrażony w języku urzędowym państwa macierzystego;
b)wskazanie organizacji zawodowej w państwie macierzystym, do której należy, albo
sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa;
c) informację, że prawnik zagraniczny wykonuje stałą praktykę w zakresie
odpowiadającym zawodowi adwokata.


§ 23d
Adwokatowi nie wolno przyjmować od innego adwokata lub osoby trzeciej korzyści
tytułem wynagrodzenia za skierowanie klienta do innego adwokata, ani przekazywać
komukolwiek korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie doń klienta. Nie narusza tego
zakazu przekazywanie części honorarium lub też kwot określonych w innej formie
spadkobiercom zmarłego adwokata lub emerytowanemu adwokatowi z tytułu przejęcia jego
praktyki.


§ 24
Adwokaci powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej,
jeżeli nie koliduje to z interesem klienta.


§ 25
Adwokat, któremu powierzono obowiązki patrona, powinien dołożyć wszelkich starań dla
należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata – pod kątem
umiejętności zawodowych i przestrzegania zasad etyki adwokackiej.


§ 26
Obowiązkiem adwokata jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywania zawodu według zasad i w sposób ustalony przez Naczelną Radę
Adwokacką.


ROZDZIAŁ III
Stosunek do sądu i innych organów,
przed którymi występuje adwokat


§ 27
1. Adwokat obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, urzędów i instytucji, przed
którymi występuje.
2. Nawet w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu
sądowym adwokat powinien wykazać się opanowaniem i taktem.


§ 28
Adwokat powinien zwracać uwagę na to, by jego wystąpienia, wypowiedzi i zadawane
pytania nie naruszały godności osób biorących udział w sprawie.


§ 29
Podczas widzeń z osobami pozbawionymi wolności adwokat powinien dbać o zachowanie
powagi i godności zawodu.


§ 30
1. Adwokat obowiązany jest zawiadomić sąd lub organ, przed którymi występuje
o niemożności wzięcia udziału w czynnościach.
2. Adwokat obowiązany jest usprawiedliwiać swoje niestawiennictwo.
3. W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa adwokat powinien bezzwłocznie zawiadomić
o tym fakcie sąd lub organ, przed którymi występował.

ROZDZIAŁ IV
Stosunek do kolegów


§ 31
1. Adwokat powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności
i koleżeństwa.
2. Adwokat zobowiązany jest do najwyższej lojalności wobec kolegów współpracujących
w ramach kancelarii lub spółki i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań
naruszających taką lojalność również po zakończeniu współpracy.
3. Jeżeli adwokat zleca sprawę adwokatowi wykonującemu praktykę w innym państwie
lub zwraca się doń o poradę, jest on osobiście zobowiązany zapłacić zagranicznemu koledze
honorarium i pokryć koszty, nawet w wypadku niewypłacalności klienta. Adwokat może
ograniczyć swoją odpowiedzialność do tej części należności, które powstały do chwili
poinformowania zagranicznego adwokata o wycofaniu się z odpowiedzialności za przyszłe
zobowiązania. Adwokaci mogą poczynić odmienne ustalenia w zakresie odpowiedzialności
wobec zagranicznego adwokata.


§ 32
Niedopuszczalne jest porozumiewanie się adwokata ze stroną przeciwną z pominięciem jej
obrońcy lub pełnomocnika.


§ 33
Wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów
i radców prawnych nie podlegają ujawnieniu.


§ 34
Przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie
klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody
tegoż adwokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w sprawie łącznie
z nim. Adwokat prowadzący dotychczas sprawę może odmówić wyrażenia zgody tylko
z ważnych przyczyn.
Jeśli zwłoka związana z koniecznością porozumienia się adwokatów mogłaby
spowodować istotny uszczerbek dla interesów klienta, adwokat wstępujący do sprawy
powinien udzielić klientowi niezbędnej pomocy prawnej, zawiadomić o tym niezwłocznie
dotychczasowego adwokata i w razie istnienia przeszkód, odstąpić od dalszego udzielania
pomocy.


§ 35
Adwokat obejmujący sprawę z wyboru powinien zawiadomić o tym właściwy organ
procesowy, a w razie uprzedniego wyznaczenia w tej sprawie obrońcy lub pełnomocnika
z urzędu – obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić go o przejęciu sprawy.


§ 36
Ewentualne nieporozumienia między adwokatami powinny być rozstrzygane w pierwszej
kolejności przez właściwe organy Adwokatury, a następnie przez stały sąd polubowny przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej lub sąd polubowny z wyłącznym udziałem adwokatów.
Umowy spółek z udziałem adwokatów powinny zawierać odnośną klauzulę zapisu na sąd
polubowny.


§ 37
Adwokat może się podjąć zastępstwa stron w sprawie przeciwko adwokatowi, a dotyczącej
jego czynności zawodowych, dopiero po uprzednim zawiadomieniu okręgowej rady
adwokackiej, której sam podlega.


§ 38
Adwokat powinien podjąć starania o polubowne załatwienie sprawy przeciwko innemu
adwokatowi, jeżeli tylko istota przyjętej sprawy na to pozwala.


§ 39
1. W razie sporu między adwokatami, należy wyczerpać przede wszystkim możliwości
jego polubownego rozstrzygnięcia lub skorzystać z pośrednictwa właściwych władz
adwokatury.
2. W przypadku kolizji między zasadami koleżeństwa a uzasadnionym interesem klienta,
należy dać pierwszeństwo interesom klienta.
3. W wypadku sporu z adwokatem zagranicznym na tle zawodowym adwokat winien
dążyć do rozwiązań zmierzających do zażegnania konfliktu. Adwokat nie może wszcząć
postępowania wynikającego z takiego sporu przed poinformowaniem organizacji
zawodowych, do których należą adwokaci – strony konfliktu, w celu umożliwienia tym
organizacjom udzielenia pomocy w osiągnięciu porozumienia.


§ 40
Zasady koleżeństwa zobowiązują do tego, żeby adwokat, który:
a) nie może się stawić w sądzie w wyznaczonym czasie – zawiadomił wcześniej
adwokatów występujących w tej sprawie i w miarę możliwości uzgodnił z nimi czas
swego stawiennictwa;
b)pragnie uzyskać zgodę sądu na rozpatrzenie sprawy z jego udziałem poza kolejnością –
upewnił się przedtem, czy adwokaci występujący we wcześniejszych sprawach wyrażą
na to zgodę;
c) zamierza w prowadzonej przez siebie sprawie złożyć na rozprawie pisma procesowe –
uczynił to w miarę możliwości na początku rozprawy, a ich odpisy doręczył jak
najwcześniej swemu przeciwnikowi procesowemu;
d)składa załącznik do protokołu – złożył go z odpisem dla strony przeciwnej.


§ 41
Udzielając substytucji koledze, adwokat obowiązany jest uczynić to w czasie
umożliwiającym substytutowi należyte przygotowanie się do rozprawy oraz przekazać mu
wszelkie potrzebne dokumenty i notatki. Adwokat powinien wykazać szczególną staranność
wtedy, gdy zastępstwo zleca aplikantowi adwokackiemu.


§ 42
Adwokat przyjmujący substytucję adwokata z innej miejscowości powinien potwierdzić
fakt jej przyjęcia.

ROZDZIAŁ V
Stosunek do klientów


§ 43
Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny
i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz
uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej
postawy dla siebie lub innej osoby.


§ 44
Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi
kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem
klienta.


§ 45
Adwokat nie może podjąć się prowadzenia sprawy, gdy zgłasza się z nią osoba
nieupoważniona.


§ 46
Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci
klienci na to się godzili.
W razie ujawnienia się sprzeczności w toku postępowania, adwokat obowiązany jest
wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne.


§ 47
Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej jemu
osobie.
§ 48
Adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma
poważny zatarg osobisty.
§ 49
Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej
postępach i wyniku.


§ 50
1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna
skrupulatność.
2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie
jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).
3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która
przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony
wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem
dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.


§ 51
Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest
wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego
zaufanie. Adwokat nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia
sprawy z urzędu.


§ 52
Adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która uzależniałaby go od klienta,
a w szczególności nie wolno adwokatowi zaciągać pożyczek u klienta, którego sprawę
prowadzi.


§ 53
Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego
żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako
pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej
przez siebie sprawie.


§ 54
Adwokatowi nie wolno uzależniać wydania klientowi pism i dokumentów wymienionych
w § 53 od uprzedniego uregulowania przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz
adwokata.


§ 55
1. Adwokatowi nie wolno zaniechać czynności w prowadzonej sprawie z tego powodu, że
klient nie wniósł ustalonego honorarium, a w szczególności nie wolno mu z tego powodu
uchylić się od stawiennictwa na rozprawie. Natomiast nieuiszczenie przez klienta ustalonego
honorarium może stanowić podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa w trybie i terminie
przewidzianym przez prawo.
2. Adwokat nie jest zobowiązany do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków, np.
opłat sądowych lub kosztów przejazdu do innej miejscowości, jeżeli klient, wezwany
należycie, nie wpłacił w terminie wymaganej kwoty.


§ 56
Na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzyskać zgodę
klienta, w miarę możności pisemną. Brak tej zgody, niemożność jej uzyskania lub odmowę
klienta jej udzielenia adwokat powinien niezwłocznie udokumentować pisemnie w aktach
sprawy.


§ 57
Jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego
sprawie z wyboru lub z urzędu jest prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym
stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo.
Dotyczy to również kasacji, skargi kasacyjnej, skargi konstytucyjnej i innych środków
procesowych służących zmianie oraz wzruszeniu prawomocnych orzeczeń.


§ 58
Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się
użycie środków przymusu bezpośredniego.

ROZDZIAŁ VI
Praca w samorządzie. Stosunek do władz adwokatury


§ 59
Pełnienie funkcji we władzach adwokatury jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym
każdego adwokata.


§ 60
Adwokat wybrany do władz samorządowych obowiązany jest do pełnienia swej funkcji
i współdziałania w realizacji podstawowych zadań samorządu adwokackiego z najwyższą
starannością.


§ 61
Adwokat obowiązany jest okazywać szacunek władzom samorządu adwokackiego.


§ 62
Członek władz adwokatury w razie tymczasowego zawieszenia go w czynnościach
zawodowych powinien zaprzestać pełnienia funkcji w tych władzach.


§ 63
Adwokat obowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał i innych decyzji władz
adwokatury.


§ 64
Adwokat obowiązany jest stawić się na każde wezwanie władz adwokatury, a ewentualne
niestawiennictwo powinien niezwłocznie usprawiedliwić. Adwokat ma obowiązek udzielić
władzom adwokatury żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie.


§ 65
Zawinione niepłacenie składki korporacyjnej stanowi poważne naruszenie zasad etyki
zawodowej.


§ 66
Adwokat obowiązany jest współdziałać z władzami adwokatury we wszystkich sprawach
dotyczących zawodu adwokackiego.


§ 67
Władzami adwokatury, w rozumieniu niniejszego „Zbioru”, są zarówno organy
adwokatury, jak i organy izb adwokackich oraz dziekan i rzecznik dyscyplinarny.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe


§ 68
Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki
Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r.,
wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w miesięczniku „Palestra” tj. z dniem 1 grudnia 1998 r.
Jednocześnie traci moc „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu” uchwalony
przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 26 września 1993 r.


§ 69
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r. wchodzi w
życie z chwilą ogłoszenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności
Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) w miesięczniku „Palestra”, tj. z dniem 31 grudnia
2005 r.


§ 70
Zmiany w treści Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki
Adwokackiej) dokonane uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011
roku wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.