Uchwała nr 32/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA Nr 32/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 lutego 2018 r.

 

 

w sprawie zasad przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych

oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym

 

            Na podstawie art. 58 pkt. 5 ustawy Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U.2014.635, zm. Dz.U.2014.993, Dz.U. 2014 1778) oraz pkt. 6 i 7 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka ustala zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, w sposób następujący:

 

§1.

1. Naczelna Rada Adwokacka ustala wysokość diet za wykonywanie czynności
w postępowaniu dyscyplinarnym przez Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz protokolanta będącego adwokatem, biorąc pod uwagę ilość obowiązków i nakład pracy potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe Naczelnej Rady Adwokackiej, poprzez ustalenie odpowiedniego mnożnika jednolitej stawki bazowej.

2. Okręgowa Rada Adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za czynności w postępowaniu dyscyplinarnym przez prezesa sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej, członków sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej oraz jego zastępców a także adwokatów wykonujących funkcje protokolanta, według zasad określonych w pkt 1.

3.  Okręgowa rada adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za sprawowanie przez adwokatów funkcji protokolantów sądów dyscyplinarnych oraz protokolantów rzeczników dyscyplinarnych, kierując się przesłankami, o których mowa w  pkt 2.

 

§ 2.

1. Diety Prezesa i członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i jego Zastępców z tytułu czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz diety adwokatów wykonujących funkcje protokolantów przyznaje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury lub Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

2. Diety prezesa i członków sądów dyscyplinarnych izb adwokackich oraz rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich i ich zastępców z tytułu czynności podejmowanych
w postępowaniu dyscyplinarnym oraz diety adwokatów wykonujących funkcje protokolantów przyznaje okręgowa rada adwokacka na wniosek prezesa sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego.

3. Wysokość przyznanej diety zależna jest od ilości czynności przeprowadzonych w sprawie, koniecznego nakładu pracy, zawiłości sprawy oraz ilości spraw na sesji.

 

§ 3.

Ustala się jednolitą stawkę bazową w wysokości 200 zł.

 

§ 4.

Uchyla się uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej numer 33/2015 z dnia 28 marca 2015 r.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Henryk Stabla)

Adw. Henryk Stabla

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.