Uchwała nr 33/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR  33/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 lutego 2018 r.

 

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt 11 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła określić udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2018 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny w ten sposób, że:

 

I.         Ustalić udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby w kwocie miesięcznej po:

-                        45,00 (słownie: czterdzieści pięć złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.;

-            40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

-            25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) – liczoną od adwokata wykonującego          zawód, który ma ustalone prawo do emerytury, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31          grudnia 2018 r.;

-            30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

  1. II.                Zwolnić Izby Adwokackie z naliczania i zapłaty składek:

1)                 od kobiet adwokatów wykonujących zawód, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy;

2)                 od adwokatów emerytów i rencistów niewykonujących zawodu;

3)                 od adwokatów w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, jeżeli w tych okresach adwokat jest adwokatem niewykonującym zawodu adwokata
w związku z tym urlopem.

III. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego NRA płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania
od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Henryk Stabla)

Adw. Henryk Stabla

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.