Uchwała nr 41/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 41/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka, na podstawie art. 14 ust. 3 i art. 58 pkt. 1a ustawy – Prawo o adwokaturze, na wniosek Prezydium NRA z dnia 8 czerwca 2018 roku

 

u c h y l a

 

jako sprzeczny z art. 1 ust. 1 i 3, art. 3, art. 5 Prawa o adwokaturze ostatni akapit uchwały
nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 roku o treści: „Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych, apelujemy do pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków
o wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych sprawach. Wnioski te będą zgodnie z obowiązującymi procedurami rozstrzygać sędziowie dotychczasowi. Tym samym zapobiegniemy praktycznym skutkom niekonstytucyjnych ustaw
i zabezpieczymy istotne interesy klientów zagrożone orzekaniem przez osoby, które nie dają gwarancji niezawisłego działania oraz których rozstrzygnięcia mogą być kwestionowane ze względu na nielegalność wyboru”
.

 

Uzasadnienie

 

            Naczelna Rada Adwokacka, rozumiejąc intencje Zgromadzenia Izby Adwokackiej
w Warszawie, jakie towarzyszyły podjęciu uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej
w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 roku, dostrzega jej sprzeczność z prawem w zakresie treści zawartej w ostatnim jej akapicie, w szczególności kierowanej do adwokatów sugestii, by w określonych w uchwale sytuacjach składali wnioski o wyłączenie sędziów od orzekania. Wnioski takie pozostawałyby w sprzeczności między innymi z art. 1 ust. 1 i 3, art. 3 a contrario oraz art. 5 Prawa o adwokaturze, albowiem musiałyby zostać oparte na podstawie przesłanek nieprzewidzianych w przepisach procedury cywilnej (art. 48-49 k.p.c.) oraz karnej (art. 40-41 k.p.k.).

            Wyłącznie z tych powodów, na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka, uwzględniając wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyla w części sprzeczną z prawem uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie.

            Mając na uwadze powyższe, uchwalono jak na wstępie.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.