Uchwała nr 42/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 42/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

o zmianie uchwały

„Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”

 

 

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

 

I.     W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2011 z dnia 17 września 2011 r. „Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów” (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  W Rozdziale I. Organizacja wizytacji w § 3 cyt. wyżej Regulaminu dodaje się po słowach „przeprowadzanie wizytacji okręgowych rad adwokackich” po przecinku: „pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego w zakresie struktury organizacyjnej, terminowości działania i gospodarki finansowej”.

 

II.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III.  Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały „Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”.

IV   Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.