Uchwała nr 43/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 43/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 2 i art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., poszanowanie praworządności jest jednym z istotnych warunków członkostwa w Unii Europejskiej.

 

W 2004 roku Polska stała się uczestnikiem wspólnego europejskiego systemu prawnego
i podlega wspólnemu europejskiemu sądownictwu. Od 14 lat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest integralnym elementem systemu sądownictwa, obowiązującego także
w Polsce, oceniającym naruszenia wspólnych zasad ze strony państw członkowskich, w tym
w obszarze praworządności.

 

Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady prawa unijnego zmiany w polskim sądownictwie.

 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie niezwłocznych działań w celu powstrzymania przyjętych przez polski Sejm rozwiązań legislacyjnych, zagrażających trójpodziałowi władzy, niezależności sądownictwa, a w konsekwencji prawom i wolnościom Polaków i innych obywateli europejskich.

 

3 lipca na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym niemal połowa sędziów Sądu Najwyższego może zostać pozbawiona możliwości pełnienia swojej misji, w efekcie niekonstytucyjnego
i niezgodnego z prawem unijnym skrócenia wieku orzekania w stosunku do sędziów dotychczas wybranych i skrócenia kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest gwarancją niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Naczelna Rada Adwokacka apeluje zatem do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, wstrzymujących niezgodne z prawem usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z dniem 3 lipca 2018 r.

 

Pozwoli to na wstrzymanie nieodwracalnych i szkodliwych skutków ustawy o Sądzie Najwyższym i ochronę praw i wolności, gwarantowanych Traktatem o Unii Europejskiej
i Kartą Praw Podstawowych.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.